Nyhet Juridik 17 augusti 2017

När säljaren har demens eller lider av psykisk sjukdom

Mäklarsamfundets jurister får ofta frågan hur en mäklare ska hantera situationen då säljaren har demens eller lider av psykisk sjukdom. För att inte riskera att överlåtelsen blir ogiltig är det viktigt att affären genomförs på rätt sätt.

När en säljare drabbats av sjukdom är det inte ovanligt att anhöriga kontaktar en mäklare för att ge mäklaren i uppdrag att förmedla säljarens bostad – t.ex. när säljaren flyttat till ett äldreboende. Om säljarens hälsotillstånd är nedsatt kan det komma att få konsekvenser för affärens giltighet.

Ett avtal som ingåtts av en person som lider av demenssjukdom, psykisk sjukdom eller liknande förhållande kan vara ogiltigt enligt bestämmelser i avtalslagen och lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. På samma sätt kan en fullmakt utfärdad av säljaren vara ogiltig.

För att skydda både köparen och säljaren är det viktigt att mäklaren i dessa fall verkar för att en god man förordnas för säljaren. Enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § ska rätten förordna om god man ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person…” Den gode mannen kan därefter överlåta bostaden med överförmyndarens samtycke (föräldrabalken 14 kap. 11 §). Som mäklare är man i så fall skyldig att tillse att köpet villkoras av att överförmyndaren lämnar samtycke till överlåtelsen. I mäklarsystemen finns en klausul om ”Villkor om överförmyndarens godkännande”.

Ansökan om god man ska skickas till den tingsrätt där huvudmannen är folkbokförd och det är ofta överförmyndaren i kommunen som ansöker om att en god man ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller av en anhörig. Huvudregeln är att den som ansökningen gäller måste samtycka till att få god man, men tingsrätten kan även förordna om god man i de fall den enskilde är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. En ansökan om god man kan avse en viss åtgärd, t.ex. att överlåta en fastighet, och godmanskapet upphör i så fall när fastigheten är såld. Om det i ansökningshandlingen lämnas förslag på vem som ska utses till god man kan handläggningstiden förkortas. 

Om det står klart att säljaren är sjuk och om säljaren eller säljarens anhöriga inte vill att en god man ska utses så ska man som mäklare inte medverka till en överlåtelse. 

Magnus Sallnäs
Bitr. förbundsjurist

Skapad 17 augusti 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik