Magnus Sallnäs
Nyhet Juridik 19 oktober 2023

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare

Som fastighetsmäklare kan det hända att man kommer i kontakt med en säljare eller köpare som företräds av en förmyndare, god man eller förvaltare. I den här artikeln redogörs för vad mäklaren bör känna till i en sådan situation.

Allmänt om förmyndare, god man och förvaltare

För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare eller blir entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare. Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmyndare är olämplig kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man också förordnad förmyndare (om det finns särskilda skäl kan någon annan vara förmyndare).

Tingsrätten kan förordna en god man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att förvalta sin egendom. Den gode mannen biträder huvudmannen vilket innebär att den gode mannen inte kan företa rättshandlingar utan huvudmannens samtycke. Undantaget är om huvudmannens hälsotillstånd är sådant att huvudmannen inte kan lämna ett samtycke. 

En förvaltare kan av tingsrätten förordnas åt en person som befinner sig i en sådan situation att det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Denna åtgärd är mer ingripande än ett förordnande om god man, eftersom förvaltaren inte behöver inhämta den enskildes samtycke innan han företar åtgärder för huvudmannens räkning. 

Kundkännedom m.m. 

Om någon part företräds av en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare måste mäklaren kontrollera företrädarens behörighet genom granskning av förordnandet (tingsrättens beslut) eller ett registerutdrag (utfärdat av överförmyndaren). Om förordnandet är gammalt bör mäklaren be huvudmannen eller företrädaren att begära ut ett aktuellt registerutdrag från överförmyndaren. Hos överförmyndaren råder sekretess varför en mäklare har inte rätt att få ut registerutdrag från överförmyndaren. Det är endast huvudmannen, den förordnande förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren som kan begära ut sådana handlingar. 

Både huvudmannens och företrädarens identitet ska kontrolleras. Om företrädarens identitet kontrolleras genom kontroll av id-handling ska personuppgifterna i förordnandet/registerutdraget jämförs med uppvisad id-handling.

Behörigheten för en god man kan skilja sig åt varför mäklaren särskilt måste kontrollera att ”bevaka rätt” omfattas av förordnandet – vilket bl.a. innefattar köp och försäljning av huvudmannens bostad. Förordnandet kan även vara mer specifikt och t.ex. endast omfatta försäljning av en viss fastighet. En förmyndare eller förvaltare får företräda huvudmannen i praktiskt taget alla angelägenheter som rör fastighets- och bostadsrättsaffärer.

Överförmyndarens samtycke

Enligt lag måste varje kommun ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare – allt för att skydda huvudmannens ekonomiska intressen. 

Samtycke från överförmyndaren krävs bland annat när föräldrar eller en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare för huvudmannens räkning: 

  • köper, byter, mottar i gåva, säljer, intecknar eller hyr ut fast egendom eller tomträtt
  • köper, byter, mottar i gåva eller säljer bostadsrätt

Överlåtelsen måste villkoras av överförmyndarens samtycke. I det branschgemensamma köpekontraktet/överlåtelseavtalet finns en sådan tilläggsparagraf som kan användas.  

Det är förmyndaren/gode mannen/förvaltaren som ska ansöka överförmyndarens samtycke. I regel måste följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan:

-    utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
-    köpekontrakt/överlåtelseavtal
-    samtycke eller yttrande från huvudmannen, alternativt läkarintyg om samtycke eller yttrande inte kan lämnas
-    yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
-    värderingsutlåtande från oberoende mäklare eller värderingsman och/eller budgivningslista från mäklare 
-    registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo

Uppräkningen är inte uttömmande och det kan vara en god idé att företrädaren tar kontakt med överförmyndaren innan ansökan lämnas in för att efterhöra vilka handlingar överförmyndaren behöver ta del av.

Magnus Sallnäs
Förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 19 oktober 2023
Uppdaterad 23 oktober 2023
Juridik