Nyhet Juridik 26 april 2018

Mäklare meddelad varning för otydligt meddelande under budgivning

Vid Fastighetsmäklarinspektionens sammanträde den 14 mars 2018 meddelades en fastighetsmäklare varning för att han i ett meddelande till en budgivare ska ha uttryckt att fastigheten var ”såld” trots att köpekontraktet inte var undertecknat. Mäklaren ansågs ha brustit i sin omsorgsplikt. Beslutet ger anledning att uppmärksamma vikten av att ge tydlig information till kunder om förutsättningarna för en budgivning och om skriftlighetskravet vid överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter.

FMIs beslut
Anmälaren, som var en spekulant som inte fått köpa, har framfört kritik mot mäklaren i flera avseenden. Bland annat anser anmälaren att mäklaren missförstått hans bud och att publicering skett av ogiltiga bud. Spekulanten har vid upprepade tillfällen lämnat så kallade villkorade bud och har enligt uppgift framfört önskemål om att få annullera samtliga sina bud.

I ett svar som mäklaren skickat med e-post till anmälaren har mäklaren bland annat skrivit: Säljarna har valt en annan köpare så fastigheten är tyvärr ”såld”. Meddelandet skickades två timmar före kontraktet undertecknades av parterna. Trots reservationen genom användning av citationstecken ansågs agerandet strida mot en mäklares allmänna omsorgsplikt.

Kommentar
Beslutet visar på vikten av att i alla sammanhang vara tydlig med förutsättningarna för en budgivning och kravet på skriftligt avtal vid en överlåtelse av fastigheter eller bostadsrätter.

Enligt fastighetsmäklarlagens förarbeten måste en mäklare upplysa om hur den som vill köpa ett objekt ska gå till väga. Det gäller de praktiska förutsättningarna om hur budgivningen planeras samt hur och när den i så fall kommer att ske (se prop. 2010/11:15 s. 55 f).

I syfte att minimera utrymmet för missförstånd bör mäklaren i första hand vara inriktad på att försöka förmå en spekulant att formulera det intresse som denne har av att eventuellt förvärva objektet. Målet är att spekulantens svar – ett konkret bud eller annat meddelande – ska kunna framföras till uppdragsgivaren. På så sätt undviks en dialog som riskerar att ge spekulanten ett felaktigt intryck av att det skulle vara för sent. Det finns normalt anledning att särskilt påminna om skriftlighetskravet för en överlåtelse. Även allmän information om en mäklares skyldigheter att framföra bud till uppdragsgivaren och att upprätta en anbudsförteckning kan ge förutsättningar för en ökad förståelse för mäklarens roll och förmedlingsuppdraget.

Det är inte utrett vilken annan information som mäklaren lämnat i sitt meddelande och övriga förutsättningar vid den aktuella förmedlingen. Beslutet har överklagats av mäklaren.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 26 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Budgivning