Nyhet Juridik 28 maj 2015

Varning från FMI pga otydligt tilläggsavtal

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares medverkan till utformningen av ett tilläggsavtal avseende säljarnas åtagande att avhjälpa fel och brister efter kontraktsskrivningen.

Köpekontraktet innehöll en öppen besiktningsklausul, varför köparen efter kontraktsskrivning genomförde en besiktning. Köparen har utfört en besiktning och önskat fullfölja köpet om säljarna utförde omfattande renoveringsåtgärder.

Tilläggsavtal (se utdrag nedan) tecknades därför med bl.a. följande innehåll:

Att säljarna skall åtgärda och bekosta de av besiktningsmannen påtalade felen/bristerna i/på
1. Krypgrund (med garanti)
2. Läckande wc stol duschrum inne i allrummet
3. Läckage från värmepanna
4. Ev fukt och rötskador bakom rötskadad panel
5. Yttertak (med garanti)

Detta ska vara fackmannamässigt utfört och godkänt av köparen senast 2 veckor innan tillträdet.

Om ovanstående åtgärder inte är utförda senast på tillträdesdagen deponeras skäligt belopp för kvarvarande åtgärder på fastighetsmäklarens klientmedelskonto.

Är åtgärderna inte utförda senast den [datum] tillfaller deponerade medel köparen.

Med detta förklarar sig båda parterna nöjda med ingånget avtal och köparen friskriver härmed säljarna från all i besiktningsprotokollet påtalade fel och brister.


FMI uttalade att fastighetsmäklaren ska verka för att köpare och säljare träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen och att mäklaren ska hjälpa köparen och säljaren att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen. Mäklaren har därvid ett ansvar för att återgångsvillkor och andra villkor utformas på ett sådant sätt så att tvister om dess tolkning undviks. Det tilläggsavtal som mäklaren i detta fall har medverkat till har innehållit ofullständiga uppgifter om vilka konkreta fel och brister som säljaren skulle åtgärda då tilläggsavtalet enbart hänvisade till sådana fel som hade påtalats av besiktningsmannen avseende krypgrunden, skador bakom panelen och yttertaket. Det besiktningsprotokoll som har inhämtats av köparen i samband med överlåtelsen innehöll flera rekommendationer om fortsatta tekniska utredningar i väsentliga delar. Vidare skulle det belopp som säljaren skulle deponera för eventuella kvarvarande åtgärder efter tillträdesdagen vara ”skäligt”. Det innebar att det i tilläggsavtalet inte fanns några begränsningar av kostnaderna för säljarens reparationsåtaganden och inte heller någon reglering om hur detta deponerade belopp skulle beräknas. Med hänsyn till detta fann FMI att mäklaren har åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed och mäklaren meddelades en varning i anledning av bristerna i tilläggsavtalet.

Johanna Stampe
Förbundsjurist

Skapad 28 maj 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik