Nyhet Juridik 2 april 2014

Optionsavtal för bostadsrätt

Det har sedan länge uppmanats till försiktighet i användandet av optionsavtal för bostadsrätter.

En dom från Svea hovrätt (mål nr T 3709-31) ger uttryck för att optionsavtal kan medföra skadeståndsskyldighet för den säljare som inte erbjuder köparen möjlighet att utnyttja optionen enligt avtalet. Högsta domstolen har i avgörandet NJA 1992 s. 66 fastslagit att optionsavtal är bindande för båda parter.

I det aktuella fallet hade föreningen tecknat optionsavtal med den person som hade sålt fastigheten till föreningen. Optionen gav fastighetssäljaren rätt att köpa fem bostadsrätter i föreningen när dessa skulle gå att sälja. En bostadsrätt erbjöds och sedermera köptes av fastighetssäljaren. Två andra bostadsrätter valde föreningen att sälja till andra personer. Talan om skadestånd väcktes i tingsrätten som ogillade talan. Domen överklagades till hovrätten som alltså medger skadestånd, dock med passusen att rättsläget är oklart gällande optionsavtal. Däremot fann hovrätten inget som tydde på att avtalet skulle vara ogiltigt och medgav därför skadestånd motsvarande värdet på de två bostadsrätterna.

Som fastighetsmäklare bör man vara försiktig i användandet av optionsavtal och istället teckna de former av avtal som ryms inom bostadsrättslagen, dvs. föravtal och överlåtelseavtal. Ett optionsavtal är inte ett bindande köp av bostadsrätt och påverkar därmed som regel fastighetsmäklarens rätt till provision.

Skapad 2 april 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik