Nyhet Juridik 20 augusti 2015

Bostadsrättshavare förlorar tvist ang. braskamin i Högsta domstolen

Högsta Domstolen, HD, har nyligen avgjort en tvist mellan en bostadsrättsförening och ett par bostadsrättshavare om huruvida bostadsrättshavarna hade rätt att installera en braskamin i sin lägenhet. Enligt HD har paret inte haft rätt att installera braskaminen eftersom ventilationskanalen inte ingår i lägenheten utan måste ses som en del av fastigheten.

Den aktuella lägenheten låg överst i ett flerfamiljshus. I huset fanns det redan eldstäder och tidigare hade en kakelugn varit ansluten till den aktuella kanalen. Det var efter det att kakelugnen monterades bort som den tidigare rökkanalen kom att användas för ventilation. Paret ansökte om tillstånd att få installera en braskamin. Innan styrelsen hade tagit ställning till ansökan installerade de kaminen genom att ansluta den till ventilationskanalen. Styrelsen nekade tillstånd och föreningen ansökte om särskild handräckning varefter Kronofogdemyndigheten (KFM) förpliktade paret att koppla bort kaminen och återställa kanalen i ursprungligt skick. Bostadsrättshavarna överklagade och yrkade att KFM:s utslag skulle upphävas.

Paret ansåg att kanalen ingår i deras lägenhet eftersom den inte tjänar någon annan lägenhet. De tyckte sig därför ha rätten att ansluta kaminen till kanalen, trots att bostadsrättsföreningen motsatte sig detta. Föreningen å sin sida ansåg att kanalen ingår i huset och att den alltså inte är en del av lägenheten.

Tingsrätten avslog parets överklagande. Svea hovrätt gick på bostadsrättshavarnas linje och ansåg att kamininstallationen hade skett i den aktuella lägenheten. Installationen hade i och för sig varit tillståndspliktig, men domstolen ansåg samtidigt att föreningen inte hade kunnat neka tillstånd, eftersom åtgärden inte hade inneburit påtaglig skada eller olägenhet. Bostadsrättshavarna var därför inte skyldiga att koppla ifrån kaminen, enligt hovrätten.

Hovrättens dom överklagades dock och HD gick istället på föreningens linje.

HD konstaterar att vad som ska räknas till en bostadsrättslägenhet och vad som hör till huset i övrigt inte framgår av bostadsrättslagen. Frågan får istället avgöras med hjälp av bland annat vad som står i föreningens stadgar. Hur ansvaret för underhåll av olika delar av huset är fördelat mellan föreningen och den enskilde bostadsrättshavaren kan ha betydelse.

I det här fallet ansvarade föreningen för underhållet av kanalen. Enligt rätten framstår det också som naturligt att en skorstensstock och de kanaler som finns i den är något som hör till huset som sådant och inte är en del av de olika lägenheterna. Detta gäller i vart fall om skorstenen, som i detta fall, löper genom mer än en lägenhet. Att olika kanaler i skorstenen tjänar endast vissa av lägenheterna – och att bostadsrättshavarna kan ha ett underhållsansvar för den utvändiga delen av skorstensstocken – bör inte tillmätas betydelse för bedömningen.

HD anser därför att installationen av kaminen är att betrakta som en olovlig åtgärd i bostadsrättsföreningens fasta egendom och att bostadsrättshavarna är skyldiga att koppla bort kaminen och återställa ingreppen i skorstenen. Utöver detta ska bostadsrättshavarna också ersätta föreningens rättegångskostnader med sammanlagt cirka 400 000 kronor.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 20 augusti 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik