Fanny Norsten
Nyhet Juridik 12 mars 2020

Större Attefallshus från den 1 mars 2020

I januari i år beslutade riksdagen att bygglovsbefriade komplementbostadshus (sk. Attefallshus) får uppta en maximal byggnadsarea om 30 kvm istället för 25 kvm byggnadsarea som tidigare.

Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020. Anledningen till lagändringen är att man vill att fler bostäder ska byggas och tanken är att den ökade boytan ska förbättra möjligheten att utforma attraktiva bostäder. Ändringen avser endast komplementbostadshus så om byggnaden ska vara en komplementbyggnad med användningsområde som till exempel garage eller förråd är det fortfarande 25 kvm byggnadsarea som gäller. Notera att man här talar om byggnadsarea, inte boarea, som är den måttenhet som du som mäklare normalt redovisar. Med byggnadsarea avses byggnadens yttermått, alltså den yta som byggnaden upptar på marken.  

Det krävs inte bygglov för Attefallshus men den som vill bygga ett Attefallshus behöver göra en anmälan till den kommun som fastigheten är belägen inom för att få ett startbesked innan bygget kan starta. En anmälan för att få startbesked påminner mycket om en ansökan om bygglov och kommunen behöver få underlag på vad som ska byggas och vart för att kunna ge ett startbesked. Innan byggnaden kan tas i bruk behövs också ett slutbesked från kommunen. 

Attefallsreglerna gäller utöver en eventuell detaljplan och ett Attefallshus kan följaktligen uppföras i strid med detaljplanen. Det innebär att ett startbesked för Attefallshus ska ges även om fastigheten totalt sett får en större bebyggd area eller ett större antal komplementbyggnader än vad detaljplanen reglerar, ett Attefallshus kan även placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas s.k. ”prickmark”.

Såklart kan möjligheten att uppföra en till bostad på en fastighet vara attraktivt men som fastighetsmäklare finns det anledning att vara försiktig eftersom det inte alltid är självklart att ett Attefallshus får uppföras på en fastighet. 

Det kanske viktigaste undantaget för om ett Attefallshus får byggas är om området som fastigheten är belägen inom är kulturmiljöinventerat. I lagen regleras nämligen att en kommun kan neka startbesked för att bygga Attefallshus om området är särskilt skyddsvärt på grund av kulturvärden på platsen. Utöver det så behöver det nya komplementbostadshuset uppfylla krav på tillgänglighet enligt boverkets byggregler (BBR), byggas i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus, placeras minst 4,5 meter från tomtgräns (eller få sin närmare placering godkänd från den grannen), inte vara högre än 4 meter och inte överstiga 30,0 kvm byggnadsarea. Ska byggnaden uppföras inom strandskyddsområde, nära väg eller nära järnväg finns det ytterligare regler som kan begränsa rätten att få bygga ett Attefallshus. 

Om en köpare har frågor om ett Attefallshus kan uppföras på den fastighet ni har i uppdrag att förmedla är vår rekommendation att hänvisa till den kommun i vilken fastigheten är belägen.

Fanny Norsten
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 12 mars 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Juridik Byggande