Nyhet Juridik 27 april 2017

Bostadsrättsupplåtelse när lägenheten inte tidigare varit en bostadslägenhet

Det har blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar upplåter t.ex. vindsutrymmen och f.d. hyreslokaler med bostadsrätt för att användas som bostäder. Det är ett inte helt okomplicerat förfarande eftersom det ofta krävs omfattande ombyggnadsåtgärder för att lägenheten/ytan ska kunna användas som en bostadslägenhet.

När en lägenhet/yta, som inte tidigare varit en bostadslägenhet, ska upplåtas med bostadsrätt bör parterna reglera hur upplåtelsen och ombyggnaden ska gå till. En del föreningar vill att förvärvaren ska betala ett förskott som säkerhet och att förvärvaren därefter får tillgång till lägenheten för att bygga om den. När ombyggnaden är slutförd upplåts lägenheten med bostadsrätt. Andra föreningar vill att förvärvaren ska betala full ersättning och tillträda lägenheten innan ombyggnaden får påbörjas. Det finns även andra tillvägagångsätt. Vilket förfarande föreningen väljer kan få betydelse för vilka åtgärder föreningen kan vidta om förvärvaren inte fullgör sina förpliktelser enligt parternas överenskommelse.

Villkoren för ombyggnaden kan antingen tas in i upplåtelseavtalet eller i ett separat ombyggnadsavtal. Frågor som bör regleras mellan föreningen och förvärvaren är bl.a. projektering, genomförande, myndighetskrav, kostnader, försäkringar och besiktning.

Underhållsansvaret för lägenheten/huset regleras i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. När ombyggnaden är slutförd kommer föreningen ansvara för underhållet av vissa delar av lägenheten/huset som förvärvaren byggt om. För föreningens del är det därför viktigt att åtgärderna utförs fackmässigt.  

Om man som mäklare blir tillfrågad om att hjälpa en bostadsrättsförening med en upplåtelse av det här slaget bör man i regel hänvisa föreningen till en jurist. Mäklaren kan naturligtvis hjälpa föreningen att hitta en spekulant, men om inte mäklaren är specialiserad på den här typen av projekt bör upprättandet av avtalen och utformandet villkoren för upplåtelsen och ombyggnaden överlämnas åt en jurist eller konsult med erfarenhet på området.

Magnus Sallnäs
Bitr. förbundsjurist

Skapad 27 april 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik