Nyhet Juridik 3 december 2012

Förköpslagen upphävs 1 maj 2010

Allt talar för att riksdagen kommer att anta regeringens proposition gällande avskaffande av förköpslagen. Förköpslagen upphör därför med största sannolikhet att gälla 1 maj 2010.

Regeringen bedömer att förköpslagen har spelat ut sin roll som ett  medel att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse.  Även i fråga om de övriga ändamål för vilka kommunen kan utöva förköp har lagen endast en marginell betydelse. Kommunernas, domstolarnas  och de statliga myndigheternas administrativa kostnader för att pröva frågor med anknytning till förköpslagen är betydande. Samtidigt medför förköpslagen att ett stort antal fastighetsöverlåtelser fördröjs och att det uppkommer olägenheter och kostnader för fastighetsmarknaden och dess parter. Med hänsyn till att endast ett litet antal fastigheter förköps varje år kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de kostnader och olägenheter som tillämpningen medför.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik