Fredrik Aldmo
Nyhet Juridik 6 september 2019

Vem äger kunden?

Du som ringt till Mäklarsamfundets juristavdelning med en arbetsrättslig fråga känner säkert till att vi har som policy att vi inte lämnar rådgivning i arbetsrättsliga frågor. Däremot kan vi besvara vad som gäller ur perspektivet god fastighetsmäklarsed vid exempelvis byte av arbetsgivare och hur pågående uppdrag bör hanteras i en sådan situation. I denna artikel kan du som anställd och arbetsgivare läsa mer om detta.

Duktiga fastighetsmäklare är hett villebråd på marknaden och får ofta erbjudanden från andra potentiella arbetsgivare. I samband med att en eftertraktad fastighetsmäklare väljer att gå över till en konkurrent uppkommer ofta frågan om vad som händer med pågående uppdrag hos den tidigare arbetsgivaren. Enligt vår erfarenhet vill fastighetsmäklaren ofta ta med sig kunderna till den nya arbetsgivaren, och den tidigare arbetsgivaren vill i regel att fastighetsmäklaren ska verka för att kunderna stannar kvar på mäklarfirman. I sådana situationer är det vanligt att det uppstår en tvist om vem som äger kunden. Att fråga sig vem som äger kunden är emellertid att ställa fel fråga. Förmedlingsuppdraget är personligt och vare sig arbetsgivaren eller fastighetsmäklaren äger kunden. Kunden har full frihet att välja på att antingen stanna kvar på mäklarfirman med annan fastighetsmäklare, eller att följa med fastighetsmäklaren till nya mäklarfirman.

Den fastighetsmäklare som väljer att byta arbetsgivare är skyldig att informera kunden om att jag kommer att avsluta min anställning hos min nuvarande arbetsgivare och istället börja på mäklarfirma x. Fastighetsmäklaren är även skyldig att informera kunden om att kunden har full frihet att välja hur denne vill göra med uppdraget i detta läge. Arbetsgivaren som förlorar en värdefull medarbetare måste tänka på att inte agera på ett sådant sätt att det fria mäklarvalet äventyras. Detta är särskilt viktigt om arbetsgivaren själv är fastighetsmäklare. 

För att undvika brott mot god fastighetsmäklarsed bör fastighetsmäklaren och arbetsgivaren gemensamt informera kunderna om läget och höra sig för hur berörda kunder vill agera. Om den aktuella kunden väljer att stanna kvar på mäklarfirman kan pågående uppdrag lämpligen överföras på annan fastighetsmäklare genom att förmedlingsuppdraget sägs upp och nytt förmedlingsuppdrag tecknas med annan anställd på mäklarfirman. Detta är lämpligt om fastighetsmäklaren endast gjort intag. Det finns även möjlighet att transportera ett pågående uppdrag till annan fastighetsmäklare, det måste i sådant fall ske genom att en skriftlig överenskommelse träffas med kunden, den nya fastighetsmäklaren och den fastighetsmäklare som väljer att sluta. Detta förfarande lämpar sig bäst i de fall uppdraget är i ett känsligt skede, exempelvis precis innan visning. Den fastighetsmäklare som övertar uppdraget måste dock själv uppnå kundkännedom även om nya kopior av ID-handlingar inte måste inhämtas. 

Om endast tillträde återstår kan en kollega på mäklarkontoret slutföra uppdraget eftersom det då rör en begränsad åtgärd.

Om kunden väljer att följa med till den nya mäklarfirman bör ett nytt förmedlingsuppdrag tecknas, det är dock viktigt att tänka på att eventuell pågående ensamrätt inte får förlängas hur som helst. Om det exempelvis återstår två månaders ensamrätt ska det nya förmedlingsuppdraget endast omfatta två månaders ensamrätt. 

Avslutningsvis måste det understrykas att frågor om konkurrensklausuler, lojalitetsplikt och rätt till upparbetade intäkter faller utanför vad vi på Mäklarsamfundets juristavdelning har möjlighet att svara på.  Däremot har Mäklarsamfundet tagit fram riktlinjer för anställningsvillkor i branschen. Det kan du läsa mer om i en annan artikel i det här nyhetsbrevet.  

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist Mäklarsamfundet 
 

Skapad 6 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Juridik