Emil Ericsson
Nyhet Juridik 17 september 2020

Permutation – Ändring av förbehåll i gåvobrev och testamenten

Det är inte ovanligt att en fastighet som ges i gåva eller testamenteras förenas med förbehåll. Ett sådant villkor kan till exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givaren eller dennes efterlevande.

Sådana villkor kan ofta innebära problem för gåvo- eller testamentstagaren när fastigheten ska säljas. Vid sådana tillfällen, då det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppfylla villkoret, finns det möjlighet att upphäva eller ändra villkoret genom att ansöka om permutation. Förfarandet kan emellertid vara både tidskrävande och kostsamt. Det är därför viktigt att du som mäklare är uppmärksam på om det finns något förbehåll som skulle kunna påverka en fastighetsägares rätt att sälja eller använda en fastighet.

Kammarkollegiet beslutar

Det är Kammarkollegiet som tar emot ansökningar om permutation och prövar om ändring av villkoren kan medges. Avgiften för en ansökan om permutation av ett gåvobrev eller ett testamente är för närvarande 10 700 kr. Vid ändring av sådana villkor gäller permutationslagen. För att få ändra en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att bestämmelsen inte längre kan följas, har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikter. Villkoren kan även ändras om det finns särskilda skäl. 

Villkor i gåvobrev och testamenten, som kan ändras med stöd av permutationslagen, kan till exempel vara att en fastighet
-    inte får överlåtas, intecknas eller pantsättas.
-    ska vara enskild egendom.
-    ska användas för ett visst ändamål.

Försäljningsförbud i gåvobrev

Om det finns ett villkor om försäljningsförbud krävs det alltid permutation för att få sälja fastigheten. Det betyder att villkoret måste upphävas för att det ska vara möjligt att sälja fastigheten. Detta gäller även om givare och gåvotagare är överens om försäljningen. En gåvogivare kan med andra ord inte själv ändra villkoret för gåvan i efterhand. 

Om det finns ett villkor om att en fastighet bara får säljas om givaren ger sitt samtycke – och gåvotagaren vill sälja fastigheten – krävs inte permutation av villkoret om givaren ger sitt samtycke till försäljningen. Inte heller krävs det permutation om givaren har avlidit eftersom ett villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever. Däremot krävs det permutation för att få sälja fastigheten om givaren inte kan eller vill ge sitt samtycke. Det kan till exempel vara så att gåvogivaren inte går att få tag på eller inte kan ge sitt samtycke på grund av försämrat hälsotillstånd. Det är dock viktigt att komma ihåg att Kammarkollegiet alltid gör en prövning av om det föreligger förutsättningar för att upphäva eller ändra villkoret och en ansökan om permutation är ingen garanti för att villkoret kommer att ändras.

Eventuella förbehåll ska finnas antecknade i fastighetsregistret, men ibland kan det saknas sådan anteckning. I sådana fall får man kontrollera om gåvobrevet eller testamentet innehåller något förbehåll som inskränker gåvo- eller testamentstagarens rätt att förfoga över fastigheten

Du kan läsa mer om hur man ansöker om permutation på Kammarkollegiets webbplats.

Emil Ericsson
Bitr. förbundsjurist
 

Skapad 17 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Juridik