Louise Åhl Rosell
Nyhet Juridik 1 december 2022

Det här gäller för elprisstödet när den aktuella fastigheten säljs

Regeringens flaggning för elprisstöd har väckt stor uppmärksamhet i media och fram till relativt nyligen var det oklart såväl i vilken omfattning stödet skulle bli aktuellt som från vilken tidpunkt det skulle falla ut. Nu vet vi vad som gäller för stödet och vill i det här nyhetsbrevet informera om vilken betydelse det får när en fastighet säljs under perioden som elprisstödet ännu inte utbetalats.

Stödet betalas ut till den användare som står på elnätsavtalet avseende en viss uttagspunkt (uttagspunkten är anslutningen mellan fastighetsägarens elanläggning och elnätsföretaget) den 17 november 2022. Det är dock oklart när utbetalningen faktiskt kommer att ske. Utbetalningen ska ske från Försäkringskassan och den 30 november meddelade regeringen att tidsplanen är att de första utbetalningarna ska ske under februari 2023 – med reservation för att inget oförutsett inträffar.

Beloppet beräknas baserat på förbrukningen från den aktuella uttagspunkten från oktober 2021-september 2022. Respektive elnätsbolag rapporterar till Svenska kraftnät in vilken elförbrukning som skett under den aktuella perioden. 

Stödet beräknas visserligen på en historisk förbrukning, men är inte avsett att vara en retroaktiv kompensation. Kortfattat kan det beskrivas som en kompensation för att fortsatt kunna klara av elpriser som är högre än vad vi varit vana vid.

Om en köpare tillträder en fastighet efter brytpunkten men före utbetalning, kommer utbetalningen alltså att tillfalla säljaren. På samma sätt kommer stödet alltså tillfalla en ny ägare som hunnit tillträda och stå på avtalet den 17 november 2022.

Om parterna i nuläget vill komma överens om att utbetalningen ändå ska tillfalla en köpare efter brytpunkten kan de givetvis göra så, men det blir i så fall en överenskommelse mellan parterna och ska då dokumenteras i kontraktet (eller i ett tilläggsavtal om parterna träffar överenskommelsen efter köpekontraktet). Kanske ska säljaren flytta till en bostad där han inte själv betalar för elförbrukningen och anser det rimligt att köparen får kompensationen för att stå emot högre kostnader för förbrukningen i sin nya villa.  

Rent praktiskt kommer säljaren då i efterhand att behöva överföra pengarna han eller hon får från Försäkringskassan till köparen, efter Försäkringskassan ska utbetala enbart till den som stod på elnätsavtalet på brytdagen. 

Vi rekommenderar att man håller informationen i den här delen kort, såtillvida att man egentligen bara konstaterar att stödet visserligen kan komma att utbetalas först efter att en ny ägare tillträtt men kommer att utbetalas till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Louise Åhl Rosell
Förbundsjurist Mäklarsamfundet


 

Skapad 1 december 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi Juridik