Riksbanken
Nyhet Press/Opinion 11 november 2020

Riksbanken ser förhöjd risk för den finansiella stabiliteten

I Riksbankens senaste rapport om den svenska finansiella stabiliteten lyfts flera hot mot stabiliteten i det ekonomiska systemet. Samtidigt konstaterar centralbanken att viss återhämtning skett. En viktig anledning är de massiva stöd- och stimulansåtgärder som centralbanker och regeringar världen över satt in.

Två gånger per år släpper Riksbanken rapporten ”Finansiell Stabilitet”, där man gör en bedömning av läget för den svenska finansiella stabiliteten. Rapporten, som släpptes den elfte november, präglas nästan helt av den pågående pandemins inverkan på ekonomin. Coronapandemin har satt djupa spår i hela världsekonomin, med fallande BNP och kraftigt ökad arbetslöshet i många länder. Samtidigt har en ekonomisk återhämtning börjat, och Sverige har i en internationell jämförelse klarat sig väl. Under våren var läget i ekonomin i ett akut krisläge med ökande arbetslöshet, fler konkurser och en bostadsmarknad som präglades av stor osäkerhet. Från det akuta läget som rådde i våras ser Riksbanken nu en viss återhämtning med en stabil utlåning till hushåll och företag. Inledningsvis var det många mindre företag som upplevde svårigheter med finansieringen, men nu ser Riksbanken ökad utlåning även till mindre företag. 

Sammantaget varnar däremot Riksbanken för att riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda och att ytterligare åtgärder för att stötta kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten kan behövas. 

Här kan du ta del av rapporten 
 

Skapad 11 november 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Ekonomi