Nyhet Juridik 16 februari 2017

Goda råd med hänsyn till köparens ekonomi

Som mäklare ska man bistå köpare och säljare med råd och upplysningar i diverse olika situationer. Exempelvis får mäklaren ge säljaren råd vid valet av avtalspart. Här gäller dock att använda sitt sunda förnuft och iaktta viss försiktighet så säljaren inte uppfattar rådet som ett krav från mäklaren.

Om mäklaren fått kännedom om att köparen har så dålig ekonomi att köparen inte kan förväntas fullfölja köpet är mäklaren skyldig att informera säljaren om detta. Däremot föreligger ingen skyldighet för mäklaren att självmant undersöka köparens ekonomi.

Låneklausul
Mäklaren är skyldig att medverka till att parterna träffar överenskommelse i frågor som uppkommer i samband med överlåtelsen. Skyldigheten innebär bland annat att mäklaren ska ta upp frågan om återgångsvillkor av olika slag, däribland så kallade ”låneklausuler”. En låneklausul innebär att köparen inom stipulerad tid ska vidta åtgärder för att ordna finansiering av köpet, om lån inte beviljas har köparen rätt att begära köpets återgång.
Om köparen ska finansiera köpet genom att uppta eller överta lån är mäklaren enligt huvudregeln skyldig att verka för en låneklausul. Avsteg från huvudregeln kan enligt Högsta domstolen ske endast om det är ”praktiskt taget uteslutet” att köparen inte ska få lån. I sak kan det exempelvis innebära att köparen ska ha ett skriftligt lånelöfte från banken som inte innehåller något villkor om att köparen ska sälja sin egen bostad för att lånet ska beviljas. Lånelöften helt utan villkor är väldigt sällsynt förekommande.

Handfasta råd angående lånevillkor:
- Mäklaren ska förvissa sig om köparens finansiering och hur eventuellt lånelöfte ser ut.
- Om lånelöftet är villkorat ska mäklaren verka för överenskommelse om lånevillkor.
- Om parterna inte vill införa ett lånevillkor ska en särskild klausul införas i köpekontraktet som upplyser om vad som sker om köparen inte beviljas lån. Sådana klausuler finns som tillägg till de branschgemensamma avtalen.

Villkor om egen försäljning
En annan fråga som mäklaren bör ta upp är om köpet behöver villkoras av att köparen ska få sin egen bostad såld. Sådana klausuler finns som tillägg till de branschgemensamma avtalen. Vi på Mäklarsamfundets juristavdelning kan vara behjälpliga med att utforma andra varianter av dylika klausuler för att anpassa dem efter den situation som föreligger i det enskilda fallet.

Utformning av klausuler
Avslutningsvis vill vi passa på att påminna om vikten av att klausuler utformas så att de avspeglar parternas avsikt samt att de utformas på ett tydligt sätt så att inte tvist uppstår om klausulens innebörd. Återgångsklausuler ska innehålla rimliga tidsfrister och tydliga anvisningar till part hur denne ska agera om det blir aktuellt att begära återgång. Anvisningarna ska omfatta på vilket sätt begäran ska framställas (t.ex. skriftligt) och till vem begäran ska överlämnas (t.ex. till säljaren med kopia för kännedom till mäklaren). Även andra förutsättningar eller formkrav som omfattas av parternas överenskommelse ska framgå av klausulen så att onödiga tvister kan undvikas.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 16 februari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Köpa och sälja Juridik Ekonomi