Nyhet Bransch 5 mars 2015

Dolt under mark

Förorenade fastigheter eller områden kan innebära miljö- och hälsorisker, men också ansvar och kostnader. Vad har fastighetsmäklaren för ansvar vid förmedling av förorenad fastighet?

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland har genomfört ett informationsprojekt riktat mot mäklare om förorenade områden. I samband med det tog de fram en informationsbroschyr som belyser problematiken med förorenade områden vid fastighetsöverlåtelser.

– Vi startade det här projektet för några år sedan och det var främst för att öka kunskapen om förorenad mark samt tydliggöra ansvaret som de olika parterna har vid en fastighetsöverlåtelse där det finns förorenad mark, säger Birgitta Swahn, samordnare Förorenade områden, Länsstyrelsen Stockholm.

Vid förmedling av en fastighet där mäklaren misstänker eller fått information om förorenad mark är det viktigt att upplysa spekulanter om detta och att råda spekulanterna att ta reda på vad Länsstyrelsen har för uppgifter om fastigheten.

Läs mer om fastighetsmäklarens ansvar i Länsstyrelsens informationsbroschyr om förorenad mark: Förorenad mark – syns inte men finns

Vad är ett förorenat område?
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader.

KÄLLA: Länsstyrelsen

För frågor om förorenade fastigheter och mark, kontakta:
Enheten för miljöplanering
Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 10 00

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 5 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Köpa och sälja