Branschgemensamma riktlinjer för avslutade anställningar
Nyhet Bransch 28 januari 2021

Branschgemensamma riktlinjer för avslutade anställningar

Alltför ofta uppstår tvister mellan en anställd fastighetsmäklare och dennes arbetsgivare i samband med att mäklarens anställning upphör. Till de många frågor som kan bli föremål för diskussion hör frågor om hanteringen av pågående förmedlingsuppdrag, rätt till mäklarens akter och konkurrensklausuler i anställningsavtal. Dessa tvister innebär självklart oönskad stress och irritation mellan parterna men riskerar att även påverka uppdragsgivarna, vilket i sin tur leder till ökad misstro mot såväl den enskilde mäklaren och mäklarföretaget som fastighetsmäklarkåren generellt.

För att i möjligaste mån undvika tvister och missförstånd i sådana situationer har Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF tillsammans med ett antal mäklarföretag som är eller har medlemmar i respektive förbund, utarbetat riktlinjer för hur anställda och arbetsgivare bör agera när en fastighetsmäklares anställning upphör. Riktlinjerna är tänkta att utgöra en vägledning för att hantera de frågor som uppstår och på så sätt minimera risken för tvister mellan den tidigare anställde och arbetsgivaren när en anställning avslutas och den anställde går över till en ny anställning hos en annan arbetsgivare. 

I riktlinjerna berörs de situationer och frågeställningar som förefaller vara de vanligast förekommande i samband med en anställnings upphörande. De uppfattningar och föreslagna tillvägagångssätt som redovisas nedan utgör av fastighetsmäklarbranschens aktörer vedertagen branschpraxis, vilken anses stå i överensstämmelse med fastighetsmäklarlagens bestämmelser och god fastighetsmäklarsed.   

Utöver en fastighetsmäklares skyldighet att i allt iaktta god fastighetsmäklarsed förutsätts såväl arbetsgivare som anställda fastighetsmäklare beakta och efterleva, vid varje tidpunkt och för respektive verksamhet, gällande lagregler och normer, såsom arbetsrättsliga- och skatterättsliga bestämmelser, etiska regler och god affärssed.

Till riktlinjerna

Skapad 28 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Mäklarsamfundet Juridik