Mirella Lilkaer
Nyhet Juridik 1 maj 2024

Samtycket som inte fanns

Trots att äktenskapet upplöstes för över 30 år sedan ansåg Högsta domstolen att den tidigare makan fortfarande behövde samtycka till överlåtelsen.

I ett färskt avgörande från Högsta domstolen (HD) i mål Ä 45–23 som meddelats den 9 april 2023 fann domstolen att en tidigare maka behövde samtycka till överlåtelsen av en fastighet med anledning av att det vid äktenskapsskillnaden aldrig hade skett en bodelning.  

Ägaren hade förvärvat fastigheten år 1981. Han bodde då på fastigheten tillsammans med sin dåvarande maka. Äktenskapet upplöstes 1988, men någon bodelning skedde inte.  

I början av 1990-talet blev ägaren sammanboende med en ny person och i februari 2022 överlät ägaren, genom gåva, en hälftendel av fastigheten till sambon.  

Den nya sambon ansökte därefter om lagfart på sin del av fastigheten och gav bland annat in gåvobrevet till Lantmäteriet. Myndigheten vilandeförklarade ansökan med anledning av att det saknades samtycke från den tidigare makan. Sambon överklagade beslutet och anförde att det var uppenbart att ett samtycke från den tidigare makan inte behövdes eftersom det gått över 30 år sedan äktenskapet upplöstes.  

Bedömning i ärendet 

HD gör en bedömning kring betydelsen av att lång tid har passerat efter överlåtarens äktenskapsskillnad och menar på att den omständighet att tidigare maken inte har påkallat bodelning eller rätt att överta den gemensamma bostaden, talar för att samtycke till överlåtelse av fastighet inte längre behövs – men att det däremot inte kan uteslutas att den tidigare maken kan ge en förklaring till sin passivitet som gör det motiverat att vidbehålla kravet på samtycke.  

Till detta anför HD vidare att om lagfart beviljas så får det rättsverkan för den tidigare maken på så sätt att han eller hon därefter inte längre har möjlighet att klandra överlåtelsen.  

Av den anledningen ansågs att kravet på samtycke från tidigare make inte kan efterges enbart på den grund att lång tid har passerat sedan äktenskapet upplöstes.  

Krav på samtycke 

Enligt äktenskapsbalken får en make inte utan den andra makens skriftliga samtycke avhända sig fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Detta gäller även egendom som inte utgör parternas gemensamma bostad men som är giftorättsgods. Kravet på samtycke gäller tills dess att bodelning har skett.  

Det saknas en angiven tidsram i äktenskapsbalken för när bodelning senast ska påkallas. Det innebär alltså att rätt att ansöka om bodelning inte preskriberas. I domstol görs en individuell prövning för om det däremot kan ha gått för lång tid att påkalla om bodelning. 

Vilande lagfart 

Vilandeförklaring av lagfart blir aktuell om överlåtaren vid överlåtelsen är gift och vid förvärvet enligt äktenskapsbalkens regler är beroende av den andre makens samtycke. Enligt praxis godtas dock att bestämmelsen är tillämplig även när överlåtaren inte är gift men skild och bodelning ännu inte har påkallats.  

I det aktuella avgörandet vidareutvecklar alltså domstolen sin praxis och menar på att tiden efter äktenskapsskillnad inte föranleder en annan bedömning.  

Att tänka på som fastighetsmäklare 

Om ni har en förmedling av en fastighet där fastighetsägaren tidigare varit gift, och där bodelning ännu inte har skett, bör samtycke ändå inhämtas från den tidigare maken/makan. Detta oaktat att det kan ha gått över 30 år sedan äktenskapsskillnad skedde. 

Mirella Lilkaer 
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 1 maj 2024
Uppdaterad 3 maj 2024
Juridik