Nyhet Juridik 17 augusti 2017

När det försvinner saker på visning

Vilket ansvar har fastighetsmäklaren?

En fråga som tack och lov inte ställs alltför ofta är vem som är ansvarig då egendom försvinner vid visning av den förmedlade lägenheten eller fastigheten. Mot bakgrund av de många visningar som sker runt om i landet är det enligt undertecknad förvånande få ärenden och frågor om vem som är ansvarig då det försvunnit saker från säljaren vid fastighetsmäklarens visningar.

Syftet med artikeln är att informera om vilket ansvar som åvilar fastighetsmäklaren vid visningar och vilka åtgärder som bör vidtas från mäklarens sida för att minska riskerna för stölder vid visningar.

Generellt sett gäller att en fastighetsmäklare ska agera aktsamt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Detta förhållande gäller således även åtgärder vid visning i syfte att motverka att egendom försvinner. Detsamma gäller att föra fram relevant information om vad som bör göras av säljaren för att minska riskerna för stöld.

I samband med att man erhåller sitt förmedlingsuppdrag bör en fastighetsmäklare beskriva vilket arbetssätt som kommer användas i syfte att förmedla objektet. Denna information bör även innefatta på vilket sätt man avser att hantera visningarna och de eventuella säkerhetsåtgärder som man avser att vidta. Även säljaren måste informeras om hens skyldigheter att inför visningar tillse att ta undan stöldbegärlig egendom för att minimera att ¨tillfället gör tjuven¨. Samma information bör lämnas till säljaren inför de allmänna visningarna

Min egen rekommendation och checklista i syfte att undvika stölder är enligt följande:

  1. Ta fram ett eget arbetssätt gällande åtgärder vid de planerade visningarna för att minimera risken för stölder och för fram denna konkreta information till säljaren.
  2. Ge säljaren löpande information om hens eget ansvar att ta undan stöldbegärlig egendom inför varje visning.
  3. Ha för vana att gå igenom det förevisade objektet innan visning sker, för att dels göra en bedömning av vad som finns på plats och dels för att säkerställa att säljaren fullgjort sitt åtagande. Om så inte skett, se till att själv ta undan egendom som kan vara stöldbegärlig.
  4. Följ samma rutin efter att visning genomförts för att tidigt kunna bedöma om något försvunnit, så att man kan agera snabbare för att säkerställa att relevanta åtgärder kan vidtas omgående, såsom t.ex. polisanmälan.
  5. Gör löpande bedömningar om ytterligare åtgärder måste vidtas under förmedlingen. Det kan t.ex. vara bra att ta med någon kollega vid visningar där man förväntar sig ett stort antal intressenter, dels i syfte att ge bättre service men även för att på ett bättre sätt öka säkerheten för säljarens egendom.

Det är min övertygelse att åtgärderna enligt denna lista minimerar risken för att säljaren blir av med saker vid visningen.

Om det trots allt skulle inträffa att säljaren återkommer till dig som fastighetsmäklare med uppgift om att saker tillgripits vid din visning, ska du alltid uppmana säljaren att göra en formell polisanmälan om det inträffade och sedan även att göra en skadeanmälan till sitt hemförsäkringsbolag för att om möjligt få ersättning ur hemförsäkringen. Notera dock att det normalt i så fall krävs att säljaren tecknat ett allrisk-tillägg för att hemförsäkringen ska täcka förlusten.

Den återstående frågan är givetvis vilket ansvar som en fastighetsmäklare har gentemot säljaren för stöld vid genomförda visningar. Som framförts tidigare är det bra att föra fram relevant information till säljaren och vidta vissa åtgärder i syfte att minimera stölder, men det är min uppfattning att oavsett om så skett eller inte, har fastighetsmäklaren normalt inte något ansvar för den inträffade stölden.

Säljaren har genom sitt uppdrag till fastighetsmäklaren lämnat sitt medgivande till visningar och det kan mot denna bakgrund inte anses att fastighetsmäklaren har ett strikt ansvar för stölder som drabbar säljaren. Det kan därför inte ställas alltför höga krav på den ansvarige fastighetsmäklaren i denna del. Det torde för ansvar krävas att fastighetsmäklaren varit uppenbart oaktsam, såsom t.ex. att denne glömt att låsa dörrarna efter sig eller helt lämnat det förmedlade objektet utan tillsyn.

Som fastighetsmäklare är det värt att notera att det inte ingår något stöldskydd vid visningar för annans egendom via den obligatoriska ansvarsförsäkringen som tecknats genom Mäklarsamfundet. Det går dock att teckna en separat kontorsförsäkring för ditt mäklarföretag och därmed få ett tillägg genom ett s.k. stöldskydd.

Oaktat att ansvaret för stölder normalt sett inte är ett ansvar för fastighetsmäklaren ger detta en olustig känsla för säljaren och fastighetsmäklaren varför risken för stölder är ett gemensamt intresse att minimera.
Det är min förhoppning att de rekommendationer som förs fram ska minimera risken för stölder både för säljare och fastighetsmäklare.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 17 augusti 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik