Nyhet Bransch 19 mars 2015

Vad bör fastighetsmäklaren tänka på vid förmedling inom strandskyddat område?

Strandnära bostadsfastigheter är eftertraktade, men vad får och får man inte göra på fastigheter inom strandskyddat område? Strandskyddsdelegationen arbetar med att öka kunskapen om regelverket.

Vid förmedling av fastighet inom strandskyddat område är det viktigt att köpare förstår att deras undersökningsplikt även omfattar omständigheter som berör strandskyddet. Om en säljare utan dispens har uppfört en anläggning inom strandskyddat område, och sedan överlåter fastigheten så kan köparen bli ansvarig för att åtgärda den tidigare ägarens överträdelse.

– Det finns ingen preskriptionstid för överträdelser mot strandskyddet, vilket innebär att köparen kan bli ålagd att riva en 30 år gammal byggnad eller brygga om den uppmärksammas av kommunen, säger Eveline Savik, miljöjurist på Strandskyddsdelegationen. 

Som mäklare kan du minimera risken genom att uppmärksamma köparen på strandskyddsreglerna. Ett klokt råd kan vara att uppmana köparen att i god tid, kanske redan innan visning, granska de eventuella dispensbeslut som finns avseende objektet, för att försäkra sig om att byggnader och anläggningar är lagligen uppförda. Besluten kan tillhandahållas av säljaren alternativt från kommunen eller länsstyrelsen. De senare kan även informera om att byggnader och anläggningar som inte är dispensgivna också kan vara lagliga beroende på när de uppförts.

När du som mäklare utformar försäljningsannonser bör du vara försiktig med formuleringar som privat tillgång till strand eller privat brygga, då de sällan är rättvisande och kan vilseleda en köpare.

– Det är bara inom tomtplatsen som något kan vara privat. För att säkerställa hur mycket av en fastighet inom strandskyddat område som är lagligen ianspråktaget som tomtplats kan du läsa i beslutet om strandskyddsdispens eller kontakta kommunen för mer information, berättar Eveline Savik.

På Strandskyddsdelegationens hemsida www.strandskyddsdelegationen.se finns webbutbildningar och information lämpat både för fastighetsmäklare som vill fördjupa sig i ämnet och potentiella köpare.

Richard Sigray
Kommunikationsansvarig
Strandskyddsdelegationen

Skapad 19 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik