Nyhet Juridik 1 mars 2018

Två beslut med krav på innehållet i anbudsförteckningen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har vid sammanträdet den 17 januari 2018 meddelat beslut om varning i två olika ärenden som båda rör fråga om brister i mäklarens anbudsförteckning (budlistan). I det ena fallet gäller det dokumentation av spekulantens svar på säljarens motbud, i det andra dokumentation av det bud som blev slutpriset. Besluten har inte vunnit laga kraft men ger anledning att uppmärksamma frågan om vilka bud som framförts till mäklaren och som därmed omfattas av dokumentationsplikten.

1. Spekulantens svar på uppdragsgivarens/säljarens motbud (4.1-944-16)
FMI har uttalat att köparens accept av det av säljaren föreslagna priset på fastigheten har utgjort ett sådant bud som skulle ha noterats i anbudsförteckningen. Mäklaren ansågs ha upprättat en ofullständig förteckning och meddelades en varning.

Av beslutet framgår att mäklaren anfört att den som slutligen blev köpare aldrig la något bud på den nivå som blev den slutliga köpeskillingen. Priset var därmed enligt mäklaren en överenskommelse mellan säljaren och köparen. 

2. Anbudsförteckningen saknar uppgift om det bud som blev slutpriset (4.1-301-16)
Enligt FMI saknade anbudsförteckningen det bud som blev slutpriset. Den meddelade varningen omfattar även att mäklaren överlämnade förteckningen till köparen ett år efter tillträdet och ytterligare en förseelse.

Kommentar
Kravet på fastighetsmäklare att upprätta och överlämna en anbudsförteckning har införts i syfte att komma till rätta med misstankar om oegentligheter i samband med budgivningsprocessen. Förteckning ska göra det möjligt att i efterhand kontrollera att de anbud som mäklaren framfört till säljaren motsvaras av ”riktiga” bud men också att samtliga bud som framförts till mäklaren har förts vidare till säljaren (se prop. 2010/11:15 s 36 och 61).

I beslutet sägs inget om att en säljares motbud är en uppgift som bör noteras i anbudsförteckningen. Om spekulanten då, efter säljarens erbjudande, inte lämnar något konkret bud utan till exempel enbart accepterar ett förslag till tid för kontraktsskrivning, så har något bud på den nivån inte framförts från spekulanten till mäklaren. Ett onyanserat krav på en ”fullständig” förteckning riskerar mot den bakgrunden att leda till en osäkerhet kring mäklarens ansvar beträffande dokumentation av bud. 

Det framstår därför av värde om förstnämnda beslutet omprövas i högre instans.

Läs besluten här:
http://www.fmi.se/12923?pdf=1
http://www.fmi.se/12930?pdf=1

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 1 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik