Nyhet Juridik 14 september 2017

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Det fjärde penningtvättsdirektivet från EU innebär utökade krav på verksamhetsutövare, dit du som fastighetsmäklare räknas. Som ett led i de ytterligare åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som mot bakgrund av direktivet infördes genom den ”nya” penningtvättslagen i somras, har även en särskild lag om registrering av verklig huvudman införts. Lagen trädde i kraft samtidigt som de övriga nyheterna i penningtvättslagen, den 1 augusti 2017.

Lagen innebär en skyldighet för de flesta av landets bolag och föreningar – ca 800 000 st – att anmäla verklig huvudman, eller i förekommande fall sådan inte finns, senast den 1 februari 2018. Syftet är att underlätta kontrollen om någon fysisk person och i så fall vem, som står bakom en verksamhet bedriven i bolags- eller föreningsform och därigenom bidra till att kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är nu sedan 1 september möjligt för behörig företrädare eller ombud, att göra anmälan elektroniskt till registret, som förs av Bolagsverket. Görs anmälan via E-tjänst före den 1 februari 2018 är den kostnadsfri, därefter kommer en kostnad på 250 kr tas ut.

Vem är verklig huvudman bakom en juridisk person?
En verklig huvudman är antingen en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det sistnämnda kännetecknas av att en person drar nytta av eller åtnjuter förmåner från någon annans handlande, såsom i bulvanförhållanden.

En verklig huvudman antas i första hand vara den fysiska person som på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.

Som verklig huvudman räknas även den som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

Vilka omfattas av den nya lagen?
Anmälningsskyldigheten omfattar svenska juridiska personer, såsom handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar, samt utländska juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige och inte anmält sig i det land där det har hemvist. Undantag gäller dock för bland andra aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag) och för dödsbon och konkursbon.

Vilka skyldigheter får den juridiska personen?
Den juridiska personens skyldighet består i att utreda, fastställa, dokumentera och anmäla vem som är dess verkliga huvudman/män till Bolagsverket. Arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen ska framgå. Informationen ska hållas aktuell och kontrolleras i den utsträckning omständigheterna kräver det. Inaktuella uppgifter ska bevaras i fem år från senaste ändringen av det verkliga huvudmannaskapet. Finns ingen verklig huvudman – vilket kan vara fallet – ska istället det anges i anmälan.

Anmälan ska göras till Bolagsverket senast den 1 februari för nu befintliga bolag och föreningar. Nybildade verksamheter göra sin anmälan inom fyra veckor från registrering.

Utebliven, felaktig eller bristfällig anmälan kan leda till vitesföreläggande från Bolagsverkets sida.

För vidare information, se http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman

Jonas Anderberg
Chefsjurist

Skapad 14 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik