Mirella Lilkaer
Nyhet Juridik 21 mars 2024

Åter till återanvändning av bilder

Våren lyser ännu med sin frånvaro – och kanske kan det verka som en god idé att använda sig av bilder från ett tidigare förmedlingsuppdrag där fjolårets vackra bilder vittnar om en sol som letar sig fram genom fönsterblecken och där trädgården står i full blomning? Det finns dock lite att tänka på innan man som fastighetsmäklare återanvänder bilder från en tidigare förmedling och jag vill med denna artikel belysa vikten av att tänka till en extra gång.

Att återanvända sig av fina bilder från en tidigare förmedling kan verka lockande men en sådan återanvändning är förknippad med en rad frågeställningar kring upphovsrätt, personuppgiftsbehandling och inte minst god fastighetsmäklarsed, som säger att det krävs att den tidigare uppdragsgivaren lämnar sitt samtycke innan bilderna får användas vid en ny förmedling.  

Nyligen kom ett nytt avgörande från Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, (se ärende 23–1730) där en mäklare hade återanvänt bilder från ett annat förmedlingsuppdrag. Mäklaren tilldelades en varning. I avgörandet hade mäklaren funnit den tidigare ägarens bilder i sitt mäklarsystem som där hade varit angivna som nyproduktionsbilder. Anmälaren hade vid marknadsföring av bostaden kontaktat mäklaren och bett mäklaren ta bort bilderna då bilderna var av personlig karaktär från den tidigare ägaren (anmälaren).    

I den senaste prövningen hänvisar FMI till ett kammarrättsavgörande (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4806–18), där en mäklare tilldelats en varning för återanvändning av bilder. I avgörandet togs hänsyn till att mäklaren medvetet använt sig av tidigare ägares bilder samt att bilderna visade interiören i fastigheten som hade privat karaktär. Att mäklaren efter påpekande från tidigare säljare tog bort bilderna från internet ansågs inte vara mindre klandervärt.  

FMI har en relativt strikt syn på återanvändning av bilder. Anledningen till detta är att marknadsföringen anses kunna leda till en ekonomisk vinning för såväl mäklare som säljare genom återanvändandet. I ett annat avgörande hade en mäklare använt sig av bilder från en tidigare förmedling när bostadsrätten bjöds ut till försäljning på nytt. I avgörandet togs ingen hänsyn till bildernas karaktär. Mäklaren tilldelades en varning. Det saknade även betydelse i målet att mäklaren direkt efter påpekande från tidigare säljare tog bort bilderna från annonsen (se ärende 21–1283). 

En till varning som utdelades gällde en förmedling av en bostadsrätt där mäklaren hade inhämtat samtycke från fotofirman – men inte den tidigare ägaren. Att mäklaren därför hade rätt i ett upphovsrättsligt avseende att använda sig av fotona påverkade inte hans skyldighet att inhämta samtycke från tidigare ägare och agerandet ansågs därmed strida mot god fastighetsmäklarsed (se ärende 22–1620). 

Varning är ett genomgående tema för återanvändning av tidigare ägares bilder utan samtycke men det finns dock ett avgörande där påföljden stannade vid en erinran. Bedömningen för detta ärende landade i vad för typ av foton som hade använts. Fotona som återanvändes var på balkongen och utsikten från denna (se ärende 18–2207).  

Avslutningsvis vill jag därför betona vikten av att inhämta samtycke från tidigare ägare innan ni använder gamla bilder i marknadsföringen av ett objekt. FMI lägger ingen värdering i huruvida fotona har en personlig karaktär – i stället är det den ekonomiska vinningen det eventuellt kan medföra att återanvända sig av en tidigare ägares bilder som är avgörande. För att det därför ska vara förenligt med god fastighetsmäklarsed ska därför samtycke finnas på plats innan marknadsföringen påbörjas.  

Som nämnts inledningsvis kan det dock finnas andra hinder för att en mäklare ska kunna använda gamla bilder, såsom personuppgiftsbehandling och upphovsrätt, varför jag hänvisar till artikeln - Återanvändning av bilder - vad gäller?

Mirella Lilkaer 
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 21 mars 2024
Uppdaterad 21 mars 2024
Juridik