Nyhet Juridik 10 december 2015

Köpares rätt till kompensation vid ombyggnation på grannfastigheten

Svea hovrätt har dömt i en tvist mellan säljare och köpare angående värdeminskning av fastighet p.g.a. ombyggnation på grannfastighet. Köparen nekades kompensation.

Fastigheten såldes i juni 2012 med tillträde i september samma år. I september beviljades dock ägarna till grannfastigheten bygglov för till- och ombyggnader.

Ombyggnaderna medförde ökad insyn och färre soltimmar på den överlåtna fastigheten. Köparna lät därför omvärdera fastigheten i december samma år och det visade sig då att marknadsvärdet hade sjunkit med över en miljon kronor på grund av grannarnas byggprojekt.

Enligt en klausul i köpekontraktet skulle säljarna stå risken för att fastigheten försämrades mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen. Köparna begärde därför i första hand att köpet skulle hävas och i andra hand att de var berättigade till prisavdrag.

Tingsrätten ansåg att bedömningen om det förelåg fel i fastigheten skulle ske med utgångspunkt i den tidpunkt då köpekontraktet upprättades. Eftersom grannens till- och ombyggnad inte fanns vid själva köpet kunde värdeförsämringen inte utgöra fel i fastighet enligt jordabalkens regler.

Rätten bedömde att klausulen skulle tolkas som att säljarna ansvarar för försämring som orsakas genom olyckshändelse, vilket inte var fallet. Tingsrätten gick därför på säljarnas linje.

Efter det att köparna hade överklagat tingsrättens dom konstaterar Svea hovrätt inledningsvis att en fastighetsägare får räkna med att grannar kan göra till- och ombyggnader enligt gällande detaljplan. Grannarnas bygge innebär alltså inte att fastigheten avvek från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Det saknar därför betydelse huruvida säljarna har haft vetskap om grannarnas byggplaner. Endast det faktum att bygglov för grannfastigheten enligt gällande detaljplan beviljats vid tillträdesdagen medför inte att det är fråga om sådan försämring som avses i jordabalkens regler om fel i fastighet.

Eftersom fastigheten inte har försämrats medan den var i säljarens besittning har köparna inte rätt till prisavdrag varken enligt jordabalken eller enligt köpekontraktet. Även hovrätten ogillar därför köparnas talan och fastställer tingsrättens domslut.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 10 december 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik