Magnus Sallnäs
Nyhet Juridik 3 april 2024

Intressant avgörande från Högsta domstolen om överklagande kommit in i rätt tid

Högsta domstolen har nyligen prövat frågan om ett överklagande inkommit i rätt tid när överklagandet lämnades in via e-post och fastnade i ett filter för skräppost.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade om ett rättelseförläggande och byggsanktionsavgift mot två privatpersoner. Sista dag för att överklaga beslutet var den 5 maj 2021. Klagandena lämnade in överklagandet via e-post den 5 maj 2021 kl. 23:57 till den e-postadress som nämnden anvisat. E-postmeddelandet nådde kommunens datanätverk någon eller några sekunder efter att det hade skickats men det fastnade i ett filter för skräppost, vilket ledde till att e-postmeddelandet registrerades som inkommit först den 6 maj 2021 kl 00:27. Nämnden avvisade överklagandet som för sent inkommit. 

Frågan i målet var om ett överklagande som, innan tiden för överklagande löpt ut, fastnat i ett spamfilter hos den mottagande myndigheten och först cirka 30 minuter senare levererats till myndighetens mottagningsfunktion ska anses ha kommit in i rätt tid.  

Enligt 22 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) har en handling kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare. I förarbetena anges, när det gäller handlingar skickade via e-post, att en handling ska anses ha kommit in när den finns tillgänglig för myndigheten eller en behörig befattningshavare på myndighetens server i datanätverket. Syftet med regleringen syftar bl.a. till att det någorlunda enkelt och med en rimlig grad av precision ska gå att fastställa när en handling har kommit in till en myndighet.  

Med beaktande av lagtextens utformning och de intressen som ligger bakom regleringen kom Högsta domstolen fram till att ett e-postmeddelande som har skickats till anvisad adress och nått den mottagande myndighetens datanätverk inom överklagandetiden ska anses ha kommit in i rätt tid, oavsett hur myndigheten har organiserat sin hantering av skräppost och liknande. I sammanhanget tillägger Högsta domstolen att det i princip är den enskilde som har bevisbördan för att meddelandet har skickats och som står risken för att överföringen av meddelandet försenas eller annars inte fungerar som den ska.

Magnus Sallnäs
Förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 3 april 2024
Uppdaterad 4 april 2024
Juridik