Juridik

Niklas Rollgard

Nyhet

Fortsatt fokus på åtgärder mot penningtvätt

Den 18 oktober 2023 arrangerade Mäklarsamfundet ett branschråd där man samlade ledarna för ett antal fastighetsmäklarföretag samt ordföranden för förbundets kretsar för samtal och diskussion kring...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

Vanligaste frågorna till Mäklarsamfundets jurister – och svaren på dem

1. Kan jag fortfarande använda en framtidsfullmakt i samband med en förmedling? Det korta svaret är ja! Framtidsfullmakter är än idag en precis lika giltig rättshandling som den var när den...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Kort rapport om FMI:s tematiska tillsyn

I det första av de tre ärendena, dnr 23–1231, granskades handlingarna i två olika förmedlingar av bostadsrätter. I en av förmedlingarna hade mäklaren utelämnat uppgift om bostadsrättens indirekta...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare

Allmänt om förmyndare, god man och förvaltare För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare eller blir entledigad från...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

När byggnader ligger helt eller delvis utanför tomten

Ponera att du blir uppringd av en köpare som tillträde sin fastighet för ett halvår sedan. Plötsligt har grannen hört av sig och hävdar att garaget står på hans mark – och han ska sälja nu och vill...
View full page
Oskar Bergstedt

Nyhet

Dolda fel-försäkring och friskrivning

Dolda fel-försäkring Den vanligast förekommande typen av tvist i samband med en bostadsaffär är att köparen gör gällande att bostaden är behäftad med fel i något avseende. Köparen kan i dessa fall...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Tematisk tillsyn avseende bostadsrättens indirekta nettoskuld

Redan i samband med remissförfarandet inför lagändringen framfördes synpunkter på att utformningen av bestämmelsen sannolikt skulle komma att leda till betydande problem i fråga om dess tillämpning,...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

Vad ingår i köpet egentligen?

I jordabalkens andra kapitel regleras vad som utgör fastighets- eller byggnadstilllbehör och därmed ska ingå i köpet. I allmänhet kan dessa definieras som föremål som fastighetsägaren anbringat eller...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Kontroll av inteckningar och pantsättningar – och storleken på säljarens lån?

Av 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen följer att mäklaren, om förmedlingsobjektet är en fastighet, bland annat ska kontrollera vilka inteckningar som belastar fastigheten. Om det är en bostadsrätt ska...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Lojalitetsplikten i försäljningsklausuler

I vilken typ av avtal det än handlar om så gäller såsom en allmän avtalsrättslig princip att parterna har en lojalitetsplikt gentemot varandra. I korthet kan den beskrivas som en skyldighet för...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

HFD undanröjer varning för omvänt lockpris

I april 2020 varnades en fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) då det ansågs att han använt vilseledande prisuppgift i marknadsföringen av en fastighet. Fastighetsmäklaren...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder

Mäklarsamfundet har vid upprepade tillfällen informerat om de nya bestämmelserna som trädde i kraft vid årsskiftet dels avseende skyldigheter för bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare vid...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

När säljaren har en bostadshyresgäst i bostaden – vad gäller?

Vad är ett hyresavtal? Inledningsvis så finns det inga formkrav eller skriftlighetskrav på ett hyresavtal. Det innebär att det kan föreligga ett hyresförhållande oaktat om hyresvärden och...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Köparens betalning av handpenningen, en nödvändig förutsättning för rätten till provision?

Högsta domstolen slog i ett avgörande 1986 fast att om det i ett köpekontrakt finns ett villkor om att ett köpebrev ska utfärdas, har fastighetsmäklare som utgångspunkt inte rätt till provision om...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Dokumentation av överenskommelser

Av 3 kap. 20 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) följer att: Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren kommer överens i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Mäklaren...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis gällande framtidsfullmakter och jäv

Grunden för avslag har enligt uppgift varit att Lantmäteriet gjort en ny och annorlunda tolkning av de jävsregler som gäller för framtidsfullmakter. Det föreföll till en början något oklart huruvida...
View full page
Joakim Lusensky, Gregers Winbo, André Nilsson

Nyhet

Därför fungerar inte kravet på spridningstillstånd

”Det finns hopp”, konstaterar Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson efter seminariet där flera riksdagsledamöter deltog. Här intervjuas han tillsammans med fastighetsmäklaren Gregers...
View full page
Alba Ehn Randberg

Nyhet

Samtyckesregler för makar och sambor - När krävs ett samtycke?

I 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlag (2021:516) framgår att en fastighetsmäklare ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över den fastighet eller bostadsrätt som man har i uppdrag att förmedla....
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Det här gäller för elprisstödet när den aktuella fastigheten säljs

Stödet betalas ut till den användare som står på elnätsavtalet avseende en viss uttagspunkt (uttagspunkten är anslutningen mellan fastighetsägarens elanläggning och elnätsföretaget) den 17 november...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Hur och när ska man reklamera? - Hjälp dina kunder att klaga rätt

En vanlig fråga till oss jurister på Mäklarsamfundet är hur en fastighetsmäklare ska agera när en köpare upptäcker något fel i den bostad de köpt. Som mäklare är det viktigt att vara tydlig med att i...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Praktisk vägledning när köpare inte kan tillträda

Köparen förklarar att han inte har möjlighet att ordna sin finansiering (före tillträdet) Här utgår jag från att det är möjligt att föra en diskussion med båda parter. Om de är överens finns alla...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Inget förbud mot bokningsavtal

Mäklarsamfundet har tidigare informerat om de ändringar i Bostadsrättslagen som har varit under utredning. Propositionen med förslag på ändringar godkändes av Riksdagen den 16 juni 2022 och...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis från Kammarrätten gällande lockpris

Under våren har Kammarrätten i Göteborg i två domar gällande lockpris bland annat uttalat sig i frågan om vilken betydelse en avvikelse mellan utgångspris och slutpris har vid bedömningen av om en...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Så fungerar en tilläggsköpeskilling vid fastighetsköp – och skillnaden mot svävarvillkor

Svävarvillkor Ett svävarvillkor (eller återgångsvillkor) skrivs in i köpekontraktet när parterna är överens om att köpet görs beroende av en viss framtida händelse. Om svävarvillkoret inte...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Svar på vanliga frågor på telefon

1. Om jag förmedlar till eller från person X en kollega/, betraktas det som närståendeförmedling? En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från en annan fastighetsmäklare som...
View full page