Juridik

Louise Åhl Rosell

Nyhet

Lojalitetsplikten i försäljningsklausuler

I vilken typ av avtal det än handlar om så gäller såsom en allmän avtalsrättslig princip att parterna har en lojalitetsplikt gentemot varandra. I korthet kan den beskrivas som en skyldighet för...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

HFD undanröjer varning för omvänt lockpris

I april 2020 varnades en fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) då det ansågs att han använt vilseledande prisuppgift i marknadsföringen av en fastighet. Fastighetsmäklaren...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder

Mäklarsamfundet har vid upprepade tillfällen informerat om de nya bestämmelserna som trädde i kraft vid årsskiftet dels avseende skyldigheter för bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare vid...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

När säljaren har en bostadshyresgäst i bostaden – vad gäller?

Vad är ett hyresavtal? Inledningsvis så finns det inga formkrav eller skriftlighetskrav på ett hyresavtal. Det innebär att det kan föreligga ett hyresförhållande oaktat om hyresvärden och...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Köparens betalning av handpenningen, en nödvändig förutsättning för rätten till provision?

Högsta domstolen slog i ett avgörande 1986 fast att om det i ett köpekontrakt finns ett villkor om att ett köpebrev ska utfärdas, har fastighetsmäklare som utgångspunkt inte rätt till provision om...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Dokumentation av överenskommelser

Av 3 kap. 20 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) följer att: Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren kommer överens i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Mäklaren...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis gällande framtidsfullmakter och jäv

Grunden för avslag har enligt uppgift varit att Lantmäteriet gjort en ny och annorlunda tolkning av de jävsregler som gäller för framtidsfullmakter. Det föreföll till en början något oklart huruvida...
View full page
Joakim Lusensky, Gregers Winbo, André Nilsson

Nyhet

Därför fungerar inte kravet på spridningstillstånd

”Det finns hopp”, konstaterar Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson efter seminariet där flera riksdagsledamöter deltog. Här intervjuas han tillsammans med fastighetsmäklaren Gregers...
View full page
Alba Ehn Randberg

Nyhet

Samtyckesregler för makar och sambor - När krävs ett samtycke?

I 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlag (2021:516) framgår att en fastighetsmäklare ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över den fastighet eller bostadsrätt som man har i uppdrag att förmedla....
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Det här gäller för elprisstödet när den aktuella fastigheten säljs

Stödet betalas ut till den användare som står på elnätsavtalet avseende en viss uttagspunkt (uttagspunkten är anslutningen mellan fastighetsägarens elanläggning och elnätsföretaget) den 17 november...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Hur och när ska man reklamera? - Hjälp dina kunder att klaga rätt

En vanlig fråga till oss jurister på Mäklarsamfundet är hur en fastighetsmäklare ska agera när en köpare upptäcker något fel i den bostad de köpt. Som mäklare är det viktigt att vara tydlig med att i...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Praktisk vägledning när köpare inte kan tillträda

Köparen förklarar att han inte har möjlighet att ordna sin finansiering (före tillträdet) Här utgår jag från att det är möjligt att föra en diskussion med båda parter. Om de är överens finns alla...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Inget förbud mot bokningsavtal

Mäklarsamfundet har tidigare informerat om de ändringar i Bostadsrättslagen som har varit under utredning. Propositionen med förslag på ändringar godkändes av Riksdagen den 16 juni 2022 och...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis från Kammarrätten gällande lockpris

Under våren har Kammarrätten i Göteborg i två domar gällande lockpris bland annat uttalat sig i frågan om vilken betydelse en avvikelse mellan utgångspris och slutpris har vid bedömningen av om en...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Så fungerar en tilläggsköpeskilling vid fastighetsköp – och skillnaden mot svävarvillkor

Svävarvillkor Ett svävarvillkor (eller återgångsvillkor) skrivs in i köpekontraktet när parterna är överens om att köpet görs beroende av en viss framtida händelse. Om svävarvillkoret inte...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Svar på vanliga frågor på telefon

1. Om jag förmedlar till eller från person X en kollega/, betraktas det som närståendeförmedling? En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från en annan fastighetsmäklare som...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Del i gemensamhetsanläggning

Mäklarens skyldighet att kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar följer av 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen (FML). Uppgifter om gemensamhetsanläggningar finns...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Vad händer med de arkiverade akterna när fastighetsmäklaren avslutar sin anställning?

Enligt den nu gällande fastighetsmäklarlagen (FML) (2021:516) står såväl fastighetsmäklaren som fastighetsmäklarföretagen under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och är därmed skyldiga...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Direktreklam via sms – en framkomlig väg för att skaffa nya kunder?

I anledning av att Fastighetsmäklarinspektionen under de senaste åren har tillämpat marknadsföringslagen i större utsträckning än tidigare och att utvecklingen inte tyder på att det kommer att...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Kammarrätten friar mäklare

De senaste åren har Fastighetsmäklarinspektionen vid flera tillfällen prövat mäklarens skyldighet att tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen för en bostadsrättsförening....
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Intressant utveckling i omdebatterat mål

Bakgrunden var att mäklaren i samband med förmedlingen av en bostadsrätt marknadsförde den såsom liggandes högst upp i huset. Uppgiften godkändes av säljaren innan marknadsföringen påbörjades. Det...
View full page
Felicia Idbrant och Niklas Rollgard

Nyhet

2021 – Mäklarjuridikens år

2021 ännu ett hektiskt år År 2021 har i likhet med året innan till stor del präglats av effekterna av Covid-19 och den påverkan pandemin har haft på samhället i stort och inte minst på...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Nytt FRN-beslut om rätt till provision

En uppdragsgivare hävde ett uppdragsavtal som löpte med ensamrätt och därefter ingick hen ett ensamrättsuppdrag med Mäklare 2. I det andra uppdragsavtalet undantogs inte Mäklare 1s anvisade...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Angående värdeintygen, ny praxis och uppskattat taxeringsvärde för fastigheter som saknar taxeringsvärde

Vi på Mäklarsamfundet har uppmärksammat att det den senaste tiden har inkommit en hel del frågor om utformningen av värdeintygen i systemen och att det numera ställs krav från lantmäteriet att ni ska...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Det här bör du tänka på vid användandet av provisionstrappa

Enligt 23 § 1 st. fastighetsmäklarlagen ska mäklarens ersättning utgå i formav provision, dvs. efter en viss procent på köpeskillingen, om inget annat har avtalats. Av bestämmelsen följer att...
View full page