Nyhet Juridik 14 oktober 2013

Redovisning av bud på hemsidan

I ett beslut från FMI tilldelades mäklaren en varning för bristande hantering av budgivning.

Mäklaren använde sig av s.k. öppen budgivning där alla bud skulle redovisas på mäklarens hemsida. Under budgivningen inkom ett bud som understeg det pris som säljaren begärt för fastigheten. Av någon anledning publicerades inte budet på hemsidan. FMI ansåg att utelämnande av vissa bud kan anses vilseledande och därmed inte är förenligt med god fastighetsmäklarsed. FMI påpekade att om samtliga bud inte kommer att publiceras på hemsidan ska det framgå av informationen till spekulanterna.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, som instämde i FMI:s bedömning. Förvaltningsrätten tillade att oavsett vilket pris som säljaren avser att överlåta fastigheten för ska samtliga bud publiceras på hemsidan om inte annat framgått i informationen till spekulanterna. Domen överklagades till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd, vilket innebär att varningen kvarstår.

Det vi kan lära oss från domen är att utgångspunkten i budgivningen är att samtliga bud ska redovisas på hemsidan. Önskar säljaren göra avsteg från denna huvudregel ska spekulanterna informeras om den omständigheten. Det kan därför vara lämpligt att diskutera villkoren för budgivningen tillsammans med säljaren innan processen är igång. Säljaren kan visserligen ändra villkoren under resans gång, vilket innebär att mäklaren måste säkerställa att samtliga deltagare i budgivningen blir informerade om det nya villkoret.

Skapad 14 oktober 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik