Nyhet Juridik 5 oktober 2017

Prövning av tvist i FRN – Så ska du agera

Sedan maj 2017 har Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) ersatt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, när det gäller prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av förmedlingsprovision. Det är av stor vikt att man som fastighetsmäklare agerar professionellt i samband med ställda krav och vid en eventuell hantering hos FRN.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN har i dagarna fattat sina första beslut gällande krav mot ansvariga fastighetsmäklare. Av 10 avgjorda ärenden så beslutade FRN att ersättning skulle utgå i tre ärenden. I sju ärenden ansåg FRN således inte att det fanns grund för yrkad ersättning.

FRN är fastighetsmäklarbranschens godkända tvistlösningsnämnd enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och omfattar samtliga registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Konsument kan kostnadsfritt få ett ärende prövat i FRN. Nämnden består av sex ledamöter, där tre är utsedda av mäklarorganisationerna och tre av organisationer som representerar konsumentintresset. Därutöver finns en ordförande och en vice ordförande som är kvalificerade jurister.

Hanteringen hos FRN och vilka krav som gäller för den kritiserade fastighetsmäklaren är i dag till många delar okänd för fastighetsmäklarkåren varför jag i denna artikel försöker förklara vad som gäller och hur man som fastighetsmäklare bör agera, både då man får ett krav riktat mot sig och hur man bör agera om det blir en prövning i FRN.

Agerandet hos fastighetsmäklaren då krav riktats från konsument
Mottagandet av ett krav från konsument, som har sin grund i utfört uppdrag, ska man som fastighetsmäklare skyndsamt bekräfta till kravställaren. Detta då det får anses utgöra god fastighetsmäklarsed, bland annat mot bakgrund av att det finns krav på att reklamationer ska ske skyndsamt gentemot fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen. Det är av stor vikt att kunna fastställa om och när reklamation skett och kunna bedöma om reklamation skett inom skälig tid. Skälig tid har enligt praxis på området ansetts vara som längst 6 månader från den tidpunkt som klaganden borde ha uppmärksammat de omständigheter som ligger till grund för kritiken och kravet ifråga mot fastighetsmäklaren.

Fastighetsmäklaren ska även vid krav göra en skadeanmälan till sin ansvarsförsäkringsgivare så snart det är möjligt. Att inte göra en sådan skadeanmälan i tid kan påverka handläggningen av ärendet negativt och sedermera även leda till regresskrav från försäkringsgivaren för det fall den sena anmälan leder till merkostnader. För mäklare anslutna till Mäklarsamfundets försäkringslösning är det alltid till Mäklarsamfundets jurister man ska vända sig med sin anmälan om kravet avser skadestånd, så hanteras ärendet vidare av utsedd jurist. Vid ärenden om provision kan du även vända dig till annat ombud om så önskas, som dock bör vara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Men även i de fallen är du självfallet välkommen till Mäklarsamfundets jurister.

Du bör dock inte ta ställning och bemöta kravet utan att ha haft en sådan kontakt.

Detta främst för att man inte som fastighetsmäklare ska riskera drabbas av rättsförlust genom att ha lämnat felaktig ogrundad information i samband med ett för snabbt svar utan tillgång till juridiska sakkunskaper och erfarenhet. I många ärenden kan man i efterhand konstatera att felaktiga uppgifter leder till fortsatta tvister istället för att tvister undviks.

Genom att anlita ombud säkerställer fastighetsmäklaren att handläggningen sker på ett korrekt och professionellt sätt som även medför ett snabbare och mer rättvisande beslut från FRN, om konsumenten väljer att anmäla ärendet dit. Kostnader för biträde via jurister hos Mäklarsamfundet omfattas normalt sett via din ansvarsförsäkring i egenskap av medlem i Mäklarsamfundet.

Handläggningen hos FRN
En förutsättning för att en konsument ska få sitt ärende prövat hos FRN är att fastighetsmäklaren först redovisat ett ställningstagande på ställt krav. Även detta medför att det uppenbart är av vikt att anlita ombud i saken så att bedömningen kan hanteras på ett korrekt sätt tidigt i processen. Att inte avge svar till konsument eller att dröja med ett svar oskäligt länge kan som angivits tidigare anses som ett agerande i strid mot god fastighetsmäklarsed.

Det krävs således att fastighetsmäklaren dels ger kunden ett besked om sin inställning till ställt krav och i samband med detta besked, om kravet helt eller delvis bestrids, informera kunden om möjligheten att få saken prövad i FRN.

Själva handläggningen hos FRN sker skriftligen under sekretess och ett slutligt beslut från FRN är enbart en rekommendation. Beslutet kan därför inte överklagas. Om konsumenten inte är nöjd med beslutet kan denne dock fortfarande väcka talan i allmän domstol. Även för fastighetsmäklarna utgör beslutet en rekommendation, men fastighetsmäklarna och deras ansvarsförsäkringsbolag följer normalt FRN:s beslut.

Då man som fastighetsmäklare i praktiken blir bunden av ett beslut från FRN är även det en omständighet som gör att man bör anlita ombud för att säkerställa att man hanterat ärendet på bästa sätt för egen del som fastighetsmäklare och försäkringskollektivet.

Ett ombud har mer vana och kunskap att kunna bedöma vad som är relevant att framföra, behovet av eventuella skriftliga bevis samt vem som har bevisbördan för sina påståenden. Detta gör att svaromålen blir mer precisa och relevanta i förhållande till kravet och de föreliggande omständigheterna. Handläggningen i FRN går därmed snabbare och säkerställer att beslutsunderlaget är så fullständigt som möjligt vilket medför att FRN:s  beslut blir materiellt korrekta.

Sammanfattningsvis är det således av stor vikt att du som fastighetsmäklare agerar omedelbart när du får ställda reklamationer eller krav mot dig. Hantera inte dessa ärenden själv utan ägna dig åt det du är bra på, dvs. att förmedla bostäder. Kontakta istället Mäklarsamfundets jurister så hjälper vi dig med kontakterna med din ansvarsförsäkringsgivare och även med biträdet i ärendet i syfte att i allt bevaka din rätt.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 5 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik