Nyhet Juridik 14 januari 2016

Nya regler vid konsumenttvister gäller från årsskiftet

Den 1 januari 2016 trädde lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Enligt lagen, som bygger på direktiv från EU, ska det finnas möjlighet för en konsument som hamnat i tvist med en näringsidkare grundat på ett avtal om köp av vara eller tjänst, att om så önskas, få tvisten prövad i en ”alternativ nämnd för tvistelösning” istället för att gå till domstol.

Lagen kräver också att en näringsidkare som helt eller delvis motsätter sig ett krav som en konsument ställer på grund av ett avtal mellan dem, ska ge konsumenten information om den nämnd för alternativ tvistlösning som konsumenten kan vända sig till för att få sitt krav prövat.

Branschen arbetar för att Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) ska komma att utgöra den godkända tvistlösningsnämnden för konsumenters krav på skadestånd och nedsättning av provision mot fastighetsmäklare, men en del arbete kvarstår fortfarande.

Läs mer om FRN här.

För närvarande är därför Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) den enda godkända nämnden, vilket innebär att hänvisning tills vidare måste ske dit. Informationen ska lämnas över skriftligen eller skickas till konsumenten per post eller e-post. Informationen ska vara ”klar och begriplig” och innehålla tvistlösningens namn, adress och webbadress.

Kontakta juristavdelningen om du skulle få ett krav riktat mot dig som fastighetsmäklare, så hjälper vi dig att hantera det. Ska kravet tillbakavisas hjälper vi dig då också med att på föreskrivet sätt informera konsumenten om möjligheten till alternativ tvistlösning.

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 14 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik