Nyhet Juridik 27 april 2017

Framtidsfullmakt – möjligheter och risker

En framtidsfullmakt ger den enskilde en möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter när man själv förlorat den förmågan.

Formkrav
Framtidsfullmakten ska vara skriftlig. Det innebär att det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka villkor i övrigt som gäller.

Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år och ha beslutsförmåga. Handlingen ska undertecknas av fullmaktsgivaren. Dessutom ska två vitten samtidigt närvara och intyga undertecknandet. Formkraven för testamente har tjänat som modell.

Fullmakten kan inte göras oåterkallelig. Så länge fullmaktsgivaren har beslutsförmåga kan han eller hon alltid återkalla fullmakten. Det sker genom att handlingen återtas eller förstörs.

När framtidsfullmakten träder i kraft
Det är den som har fått uppdraget (fullmaktshavaren) som avgör när fullmakten börjar gälla. Det finns också en möjlighet att få frågan prövad i domstol (tingsrätten). Rättens prövning kan vara en ovillkorlig förutsättning enligt framtidsfullmakten. Det kan också vara så att fullmaktshavaren vill ha en utomstående bedömning av ikraftträdandet.

När fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft ska han eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren och dennes make/sambo samt närmaste släktingar, dvs. i första hand barn.

Granskning
Fullmaktsgivaren kan utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Fullmaktshavaren ska lämna en redovisning för sitt uppdrag om granskaren begär det. Samma skyldigheter gäller i förhållande till överförmyndaren. Om fullmaktshavaren gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intressen kan överförmyndaren besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får brukas.

Ändrade förhållanden
Om fullmaktshavaren själv drabbats av bristande rättshandlingsförmåga kan fullmakten inte brukas av denne. Det är möjligt att i fullmakten ange vad som ska gälla i en sådan situation genom en s.k. successionsföreskrift. Fullmakten upphör inte att gälla om fullmaktsgivaren dör – om inte särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen.

En framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning godmanskap eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgivaren i enlighet med föräldrabalken. En fungerande framtidsfullmakt kan dock ses som en mindre ingripande hjälpåtgärd.

Risker
Ett nytt institut medför osäkerhet om tillämpningen och tolkningen. Det finns också anledning att vara uppmärksam på risken för missbruk av en framtidsfullmakt. Ett syfte med införandet av den nya fullmakten är att avlasta det allmänna genom att behovet av godmanskap kan komma att minska.

Betydelsen i ett förmedlingsuppdrag
Det torde inte vara aktuellt för en fastighetsmäklare att tillhandahålla underlag till kunder för att upprätta en framtidsfullmakt. För det fall en fullmaktshavare åberopar en framtidsfullmakt inför tecknandet av ett förmedlingsuppdrag uppkommer den sedvanliga kontrollskyldigheten avseende förfoganderätten och fullmaktens giltighet samt kraven på kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen.

Lagen kommer att träda i kraft den 1 juli 2017. Läs regeringens pressmeddelande och propositionen här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/framtidsfullmakter-sa-...

Annika Ahlberg
Förbudsjurist

Skapad 27 april 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik