Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 9 mars 2023

Ny praxis gällande framtidsfullmakter och jäv

Det har sedan en tid florerat uppgifter om att Inskrivningsmyndigheten vid ett antal tillfällen har avslagit ansökningar om lagfart i fall då en gemensamt ägd fastighet har sålts och där en av säljarna har företrätt den andra med stöd av en framtidsfullmakt.

Grunden för avslag har enligt uppgift varit att Lantmäteriet gjort en ny och annorlunda tolkning av de jävsregler som gäller för framtidsfullmakter. Det föreföll till en början något oklart huruvida det var fråga om omständigheter i några enskilda ärenden eller om det handlade om en mer generell uppfattning. Lantmäteriet har nu låtit meddela att man har antagit en ny hållning ifråga om framtidsfullmakter och tolkningen av jävsreglerna, vilket självklart kommer att få stor betydelse, inte minst för de personer som redan har låtit upprätta en framtidsfullmakt.

Den aktuella jävsbestämmelsen har innebörden att fullmaktshavaren inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, dess make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder (den så kallade jävskretsen) är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen. 

Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att man har utvidgat definitionen av vad som anses utgöra motstridiga intressen. Det har fått till följd att det vid en försäljning av en samägd fastighet där den ena ägaren företräder den andra genom framtidsfullmakt numera anses föreligga sådana motstridiga intressen att fullmaktshavaren inte är behörig att företräda fullmaktsgivaren. 

Den yttersta konsekvensen av Inskrivningsmyndighetens nya praxis är att försäljningar av gemensamt ägda fastigheter där den ena ägaren företrätt den andra genom framtidsfullmakt nu förklaras ogiltiga vilket riskerar att skapa betydande problem, åtminstone under en övergångsperiod. 

Som lösning på problemet hänvisar Lantmäteriet till att fullmaktshavaren i en jävssituation istället kan ansöka om en god man specifikt för en fastighetsförsäljning. 

Lantmäteriets ändrade hållning har på sina håll möts med förvåning och det finns de som inte delar analysen och anser att den nya ordningen riskerar att leda till oreda och osäkerhet inte minst när det kommer till bostadsförsäljningar. Värt att framhålla är att det nya förhållningssättet gäller i Lantmäteriets och Inskrivningsmyndighetens verksamheter där det huvudsakligen är inteckningar, pantsättningar och överlåtelser av fastigheter som avses. Vad som framöver kommer att gälla hos banker, bostadsrättsföreningar och i andra sammanhang där annan gemensamt ägd egendom ska förvaltas med stöd av en framtidsfullmakt vet vi i nuläget inte. Vi kommer självklart att bevaka frågan och utvecklingen mycket noggrant. 

Det som överraskar mest med Lantmäteriets ställningstagande är att lagen om framtidsfullmakt har funnits sedan 2017 och att frågan om jäv, såvitt kan förstås, tidigare inte har varit föremål för några större diskussioner. Att man trots det väljer att utan förvarning ändra förutsättningarna för att använda sig av framtidsfullmakter, med de konsekvenser det innebär, kan upplevas som både förvånande och oroande för de som berörs.    

Avslutningsvis kan det konstateras att Lantmäteriets tolkning av jävsreglerna till vissa delar synes urholka själva syftet med att upprätta en framtidsfullmakt, nämligen att kunna utse en person som man litar på, många gånger en make eller maka, till att ombesörja och tillse att ens egendom förvaltas på bästa sätt när man själv inte längre har förmågan. Att en redan upprättad framtidsfullmakt inte längre kan och får användas på det sätt fullmaktsgivaren önskade och avsåg kommer sannolikt ses som ett slag mot individens rätt att faktiskt själv bestämma vem som är bäst lämpad att föra ens talan och förvalta ens egendom när förmågan att själv tillvarata sina intressen inte längre finns.     

Mot bakgrund av det uppkomna läget rekommenderar vi på Mäklarsamfundet våra medlemmar att vara vaksamma vid förmedlingar där framtidsfullmakt förekommer, särskilt när det handlar om en gemensamt ägd fastighet där den ena ägaren företräder den andra med stöd av just en framtidsfullmakt. Om man bedömer att det är fråga om jäv bör man som fastighetsmäklare informera om möjligheten att istället ansöka om god man för försäljningen av den gemensamt ägda fastigheten.   

Se länk till information på Lantmäteriets hemsida.

Niklas Rollgard
Chefsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 9 mars 2023
Uppdaterad 9 mars 2023
Juridik Framtidsfullmakt