Mäklarsamfundets Disciplinnämnd

Disciplinnämnden som består av ledamöterna i Mäklarsamfundets styrelse har att bedöma om medlem i sin yrkesutövning brutit mot Mäklarsamfundets etiska regler, stadgar eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem/kollega. Disciplinnämnden kan även uttala sig om god fastighetsmäklarsed och de krav som mäklarlagen ställer på fastighetsmäklare.

Ärenden ska före beslut beredas, varvid medlem vars sak ska behandlas ska ges tillfälle till yttrande inom viss förelagd tid. Sådan begäran om yttrande ska anses ha kommit mäklaren tillhanda om den skickas till den adress som mäklaren senast anmält till Mäklarsamfundets register. Ärende får alltid avgöras oaktat mäklaren inte avhörts när yttrande begärts enligt ovan och fristen, som minst måste vara fjorton dagar, förlöpt.

Förfrågan, påstående eller anmälan behöver inte kommuniceras om detta bedöms som uppenbart onödigt, exempelvis i ärenden där medlem brustit i sina betalningsskyldigheter och trots två påminnelser inte fullgjort sina skyldigheter.

Disciplinnämnden kan, då skäl härtill föreligger, besluta om erinran, varning eller uteslutning. Beslut översändes i brev och anses mottagaren tillhanda fjorton dagar efter poststämpelns datum. Utesluten medlem är förpliktigad att inte i något sammanhang använda Mäklarsamfundets emblem.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas. Regler för Disciplinnämndens verksamhet föreslås av Mäklarsamfundets styrelse och beslutas på Mäklarsamfundets årsmöte genom särskilt reglemente.

Nämndens sekretariat:
Mäklarsamfundets Disciplinnämnd
Box 1487, 171 28 Solna
tfn 08-555 00 900, bransch@maklarsamfundet.se


Disciplinnämndens beslut 2006 -->

Disciplinnämndens reglemente

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 6 november 2023