Nyhet Juridik 16 maj 2012

Hovrättsdom - Prisavdrag för felaktigt installerad golvvärme

men inte för felaktig konstruktion av grunden.

Paret köpte ett hus som var i stort sett totalrenoverat från grund till tak av säljarna. Efter att köparna flyttat in och skulle installera en eldstad uppdagades att grunden på huset var felaktig i sin konstruktion. Man upptäckte även att golvvärmen var felaktigt installerad. Köparna framställde krav på hävning med hänvisning till överenskommelse i köpekontraktet. Säljarna bestred hävningen. Köparna väckte talan mot säljarna i tingsrätten.

I tingsrätten vitsordade säljarna att grunden var felaktig i och för sig. Köparnas påstående om att säljarna ska ha utfäst att grunden grävts ur och fuktskyddats bestreds av säljarna. Angående golvvärmen menade säljarna att installationen var utförd enligt gällande regler vid tidpunkten för montering.

Tingsrätten ansåg att såväl grunden och golvvärmen var behäftade med dolda fel och tillerkända köparna ett prisavdrag om 780 000 kr, men köparnas krav på hävning avslogs av tingsrätten. Domen överklagades till hovrätten.

Till skillnad mot tingsrätten anser hovrätten att köparna borde ha insett att den aktuella grundkonstruktionen var en risk och därför skulle ha undersökt denna närmare. Man påpekade även att detta framgick ur det besiktningsprotokoll som köparen tagit del av innan köpet.  Den närmare undersökningen kunde ha företagits genom att ta upp ett hål i grunden eller med hjälp av en kamera. När så inte hade skett ansåg hovrätten att köparna åsidosatt sin undersökningsplikt och säljarna därmed inte kunde lastas för felet. Golvvärmen var dock ett sådant dolt fel att det inte var någonting man kunde förvänta sig eller upptäcka utan att bryta upp golvet.

Sammantaget ändrar hovrätten tingsrättens dom genom att frångå tingsrättens bedömning avseende felet i grunden, sätta ned prisavdraget till cirka 360 000 kronor samt dömer bägge parter att stå för sina rättegångskostnader i både tings- och hovrätt.

Skapad 16 maj 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik