Nyhet Juridik 25 maj 2018

Kollega eller assistent som medverkar i förmedlingsuppdraget

Det närmar sig semestertider och frågan vem eller vilka som kan medverka i ett pågående förmedlingsuppdrag aktualiseras. Vad får en registrerad medhjälpare (mäklarkollega) respektive en oregistrerad medhjälpare (t.ex. assistent eller mäklarstudent) göra? Vilket ansvar åtar sig den mäklare som medverkar i kollegans uppdrag?

Medverkan av kollega efter överenskommelse med uppdragsgivaren
I uppdragsavtalet finns normalt en formulering om att uppdragsgivaren godkänner att förmedlingsarbetet i vissa delar kan komma att utföras av en annan fastighetsmäklare på företaget. Den anlitade mäklaren bibehåller det fulla ansvaret för uppdraget. Även utan en sådan överenskommelse med uppdragsgivaren kan det finnas situationer då delar av uppdraget kan utföras av en kollega.

Utgångspunkten är att förmedlingsuppdraget är personligt. Om du som mäklare har semester eller annan ledighet inplanerad under ensamrättstiden bör du vara tydlig med detta till uppdragsgivaren. Det gör det möjligt att träffa en överenskommelse om hur bland annat marknadsföringen och visningarna ska genomföras. Flertalet uppdragsgivare är angelägna om att förmedlingsarbetet kan löpa på. Ett uttryckligt samtycke bör inhämtas och kan noteras i journalen om det t.ex. rör sig om en längre period.

Oregistrerade medhjälpare
En assistent eller annan oregistrerad medhjälpare kan normalt medverka vid intaget, upprätta en objektsbeskrivning, vidarebefordra bud och handlägga tillträdet. Dessutom kan denne hålla så kallade öppna visningar och även – efter överenskommelse – genomföra riktade visningar.

Moment i förmedlingsuppdraget som aldrig kan överlämnas till assistenten är:
- förhandlingen med uppdragsgivaren om villkoren för förmedlingsuppdraget och
- genomgången av kontraktet med parterna samt själva kontraktsskrivningen.

Generellt gäller att mäklaren ska ha gjort en bedömning av att assistenten är tillräckligt kvalificerad för att utföra uppdraget i den aktuella delen. En delegering förutsätter också att mäklaren har kontroll över hur arbetet utförs. Det ska vara tydligt för kunderna att den som medverkar är just en assistent och vem som är ansvarig mäklare för uppdraget. 

Den anlitade mäklaren har fullt ansvar för hur ett förmedlingsuppdrag genomförs. Det gäller även i de delar som överlåtits till en oregistrerad medhjälpare.

Den medverkande mäklarens ansvar
Fastighetsmäklarinspektionen har i ett beslut från den 14 februari 2018 (dnr 4.1-1957-16) uttalat att en mäklare som medverkade vid kontraktsskrivningen borde ha uppmärksammat att det fanns en uppgift om upplåten mark i objektsbeskrivningen utan att storleken på området framgick. Denna brist borde ha åtgärdats oavsett om det var mäklaren själv eller annan som hade upprättat handlingen. Underlåtelsen bedömdes som ringa i det enskilda ärendet och någon påföljd meddelades inte den medverkande mäklaren.

Beslutet visar på vikten av att den medverkande mäklaren kontrollerar handlingarna som används i ett förmedlingsuppdrag. Detta ansvar omfattar även dokumenten som den anlitade mäklaren tillhandahållit för en överlåtelse.

Medverkan i andra sammanhang
Det förekommer att annan mäklare avslutar ett förmedlingsuppdrag när den anlitade mäklaren har slutat att arbeta på företaget. En sådan situation bör inte tolkas in i den standardskrivelse om medverkan som finns i uppdragsavtalet. Gränsdragningsproblem kan uppkomma t.ex. i samband med att journal och anbudsförteckning ska färdigställas och överlämnas till parterna vid tillträdet. Det finns anledning att återkomma i frågan. 

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 25 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik