Nyhet Juridik 5 mars 2015

Mäklare byter arbetsgivare – vem har rätt till uppdragen?

Vem har rätt till uppdragen när mäklaren byter arbetsgivare? Förbundsjurist Elina Schönnings svarar på frågan utifrån ett fastighetsmäklarrättsligt perspektiv.

En vanlig fråga till Mäklarsamfundets jurister är vad som gäller vid byte av arbetsgivare.

När jag får en sådan fråga måste jag alltid börja med att förklara att vi inte kan svara på arbetsrättsliga frågor utan endast kan och får svara utifrån ett fastighetsmäklarrättsligt perspektiv, dvs. hur pågående förmedlingsuppdrag ska hanteras vid byte av arbetsgivare.

Ett förmedlingsuppdrag är alltid personligt och tillkommer den mäklare som angetts som ansvarig för uppdraget. Endast en mäklare kan vara ansvarig för ett förmedlingsuppdrag. 

I förhållande till uppdragsgivaren har den ansvarige mäklaren både en rättighet och en skyldighet att slutföra uppdraget.

Det händer att den ansvarige mäklaren och dennes arbetsgivare avtalat om att mäklaren ska lämna pågående uppdrag till arbetsgivaren vid byte av arbetsgivare. Ett sådant avtal är dock inte bindande i förhållandet mellan mäklaren och dennes uppdragsgivare.

Att en mäklare byter arbetsgivare medför inte rätt till uppsägning av pågående förmedlingsuppdrag från mäklarens sida. En uppdragsgivare har alltså rätt att kräva att ett förmedlingsuppdrag slutförs även om mäklaren byter arbetsplats. Att mäklaren byter arbetsplats medför dock förmodligen rätt till uppsägning för uppdragsgivaren, uppdragsgivaren kan alltså välja att säga upp uppdraget om mäklaren byter arbetsgivare.

Det är följaktligen olyckligt om en arbetsgivare hindrar en anställd mäklare, som står i slag att avsluta sin anställning, från att slutföra pågående uppdrag om inte uppdragsgivarna godtar att förmedlingsuppdraget avslutas.

Den mäklare som lämnar över ett uppdrag till arbetsgivaren utan att efterfråga uppdragsgivarens inställning till detta, kan meddelas disciplinära åtgärder vid en granskning. Dessutom ansvarar den mäklare som byter arbetsgivare allt jämt för åtgärder som vidtas (eller inte vidtas) inom ramen för den fortsatta hanteringen av förmedlingsuppdraget.

Ett önskvärt scenario är att mäklare blir bättre på att avtala om vad som ska gälla vid byte av arbetsgivare redan när en anställning påbörjas. Arbetsgivare och mäklare kan i anställningsavtalet vara överens om att den dagen mäklaren byter arbetsgivare så ska mäklaren verka för att uppdragsgivarna byter till en annan mäklare på kontoret och att en överenskommen avräkning ska ske för de uppdrag där uppdragsgivare vill att den ansvarige mäklaren ska slutföra uppdraget.

Även när anställningsavtalet saknar reglering om hur pågående uppdrag ska hanteras då en mäklare avslutar sin anställning, förordas att arbetsgivare och mäklare gemensamt kontaktar mäklarens uppdragsgivare för att efterhöra hur uppdragsgivaren önskar gå vidare med försäljningen.

När en mäklare byter arbetsgivare aktualiseras även frågan om arkivering av akter, läs gärna mer om det här

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 5 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik