Nyhet Juridik 2 november 2017

Revideringar i de branschgemensamma avtalen

Det branschgemensamma samarbetet avseende avtal för köp av fastighet och bostadsrätt påbörjades 2013 mellan Mäklarsamfundet, Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån. Fastighetsmäklarförbundet är sedan en tid också med i samarbetet.

Revideringar av de branschgemensamma avtalen sker löpande och de senaste ändringarna skickades ut till mäklarsystemen under hösten. Den största förändringen i avtalen rör köpets finansiering.

Fram tills nu har det funnits möjlighet att lägga till klausuler angående köparens finansiering, genom ”Villkor om lån”, ”Inget villkor om lån” eller ”Villkor om försäljning av köparens bostad”.

Parterna i det branschgemensamma samarbetet upplever att det funnits behov av att betona frågan om finansiering och har därför valt att ta bort ovanstående tilläggsklausuler för att istället lägga in dem som alternativ i en stående klausul, i en ny § 2.

Bakgrunden till denna förändring är mäklarens skyldighet att medverka till att parterna träffar överenskommelse i frågor som uppkommer i samband med överlåtelsen. Skyldigheten innebär bland annat att mäklaren ska ta upp frågan om återgångsvillkor av olika slag, däribland låneklausuler. Om köparen ska finansiera köpet genom att uppta eller överta lån är mäklaren enligt huvudregeln skyldig att verka för en låneklausul.

Den tidigare tilläggsklausulen ”Villkor om lån – undersökning” har lagts in som standard och ger köparen rätt att undersöka sina möjligheter till finansiering och, om köparen önskar, begära köpets återgång efter en sådan undersökning.

Som alternativ finns sedan en helt ny klausul ”Villkor om lån – villkorat lånelöfte” som ger en köpare, som redan har ett lånelöfte, rätt att kontakta sin bank för att få köpeobjektet godkänt som säkerhet för lånet och begära köpets återgång om sådant godkännande inte kunnat erhållas.

Den tidigare tilläggsklausulen ”Villkor om försäljning av köparens bostad” har lagts till som tredje alternativ och innebär att köpet är villkorat av att köparen säljer sin nuvarande bostad.

Som fjärde och sista alternativ kan väljas ”Inget villkor om finansiering” som innebär att köpet inte är beroende av vare sig lån eller köparens försäljning av sin nuvarande bostad.

Det diskuterades vilket alternativ som skulle läggas in som standard. Även om det endast undantagsvis är så att någon typ av lånevillkor används i avtalen så ansåg vi det vara olämpligt att ha ”Inget villkor om finansiering” som standard. Risken med detta är att denna klausul används slentrianmässigt.

Syftet med revideringen är alltså att påminna mäklaren om att ta upp frågan om finansiering och att verka för en eventuell låneklausul. Har du som mäklare uppfyllt dina skyldigheter, och köparen godtagit att inte ta in någon låneklausul i avtalet, kan ”Inget villkor om finansiering” väljas.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 2 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik