Nyhet Juridik 25 november 2012

Att grannen fått bygglov utgör inget fel i fastigheten

Två män som levde i en parrelation köpte en fastighet med avskilt läge. Enligt de båda männen hade de på grund av sin relation ett stort behov av avskildhet. Köpeontrakt om köp av huset för sju miljoner kronor tecknades. Strax efter kontraktsskrivningen fick paret reda på att det vid undertecknandet funnits ett bygglov beviljat för tomten intill. Bygglovet innebar att avskildheten skulle påverkas negativt.

Männen väckte talan mot säljaren och yrkade att köpet av huset skulle hävas med hänvisning till fel i fastigheten. Säljaren motsatte sig hävningen.

Det var ostridigt att säljaren vid överlåtelsen kände till att det fanns ett bygglov för grannfastigheten och att han inte informerat om köparna om det. Såväl tingsrätten som hovrätten har trots detta ogillat köparnas talan.

Det var inte visat att säljaren hade gjort någon utfästelse om att ombyggnader på grannfastigheten inte var aktuella. Inte heller var det visat att säljaren förstod att köparna var ett par och att de var särskilt måna om avskildhet. Något konkret fel till följd av en utfästelse förelåg därför inte.

Fastigheten har heller inte avvikit från vad köparna med fog hade kunnat förutsätt vid köpet (abstrakt fel). I den delen uttalar hovrätten att det står parterna fritt att avtala om specifika villkor för att fastigheten ska anses som felfri. Har inget sådant avtalats eller utfästs kan säljaren endast bli ansvarig för ett fel som till sin karaktär utgör ett fel för alla potentiella köpare av en fastighet.

Hovrätten uttalade även att för att kunna utgöra ett fel i rättslig mening måste det ha inverkan på fastighetens marknadsvärde. Köparna hade hursomhelst inte ens påstått att byggnationen på granntomten påverkat marknadsvärdet varför det inte kan anses föreligga något abstrakt fel i fastigheten.

Skapad 25 november 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik