Nyhet Juridik 9 april 2014

Uppdragsavtal hemma hos kund

Träffar du uppdragsavtalet hemma hos kunden eller på annat sätt utanför kontoret – då kan kunden få 14 dagars ångerrätt enligt nya konsumentskyddsregler som träder i kraft i sommar.

Riksdagen har den 12 december 2013 antagit ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet vid avtal mellan näringsidkare och konsument. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv som Sverige till alla delar åtagit sig att implementera i svensk lag. Ändringar har därför gjort i bland annat distans- och hemförsäljningslagen, som istället får namnet ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal”. De nya reglerna börjar gälla redan i sommar – de träder i kraft den 13 juni 2014.

Ändringarna innebär bland annat att reglerna om ångerrätt utökas till att även gälla för avtal om köp av lös egendom och avtal om tjänster som ingås mellan näringsidkare och konsument då parterna är samtidigt närvarande ”utanför näringsidkarens affärslokaler”. Exempel på detta är då avtalet ingås på offentliga platser som gator och badstränder, men även som tidigare då avtalet träffas i konsumentens bostad. Reglerna innehåller också en ny bestämmelse om informationsskyldighet som näringsidkare har att fullgöra innan sådana avtal ingås.

I det bakomliggande EU-direktivet räknas upp ett stor antal undantag, av vilka vissa tar sikte på avtal som på olika sätt berör fast egendom. I en sådan uppräkning har det framkommit att även avtal som rör fastighetmäklarens tjänster finns med, men då med tydlig markering att dessa avtal istället bör omfattas av direktivet. Uppgiften finns bara i det bakomliggande direktivet – den berörs inte alls i de svenska förarbetena till de nya reglerna – men bedömningen är ändå att även de svenska reglerna i vissa situationer kommer att gälla för avtal om fastighetsmäklartjänster. Ett första försök att klarlägga vad som kommer att gälla för mäklarkåren har lett till följande slutsatser:

Vilka uppdragsavtal berörs?
Uppdragavtal som ingås på mäklarens kontor berörs inte. Däremot uppdragsavtal som parterna tillsammans ingår på annan plats, exempelvis i kundens bostad, träffas av de nya reglerna. Avtalet ingås då utanför mäklarens ”fasta affärslokal”. Det ska noteras att det i definitionen ingår att parterna är samtidigt närvarande då man träffar avtalet, vilket dock torde vara det vanliga i de fall mäklaren besöker kunden i bostaden och då får sitt skriftliga förmedlingsuppdrag.

Ny informationsskyldighet
Mäklaren blir i det fallet också skyldig att innan avtalet ingås lämna viss i lagtexten angiven information till konsumenten såsom uppgifter om sig och sin verksamhet, om själva tjänsten, dess pris eller hur priset beräknas, gällande reklamationsregler och inte minst om den ångerrätt konsumenten med vissa undantag har enligt lagen, hur den ska utövas m.m. Informationen ska lämnas på ett klart och begripligt sätt i en handling, vilket i praktiken innebär i pappersform. Brister i informationsplikten ska beivras med hjälp av marknadsföringslagens bestämmelser.

Ångerrätt – ångerfrist
Konsumenten får i det fall uppdragsavtalet berörs av de nya reglerna, också rätt att utan angivande av något skäl, frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). En förutsättning för att ångerfristen då ska börja löpa är dock att konsumenten före avtalet fått den information som berörs ovan, i annat fall börjar fristen löpa först när det sker.

Vidare utredning och mer information
Vi kommer nu skyndsamt att fortsätta arbetet med att försöka få klarlagt vad som ska gälla, vilka åtgärder som behöver vidtas informationsvis och i form av nya blanketter, förändringar i befintliga dokument såsom förmedlingsuppdragen, journalerna m.m. Vi behöver också utreda vilka rättsverkningar reglerna kan få – inte minst frågan om mäklarens rätt till provision om kunden ångrar avtalet behöver säkerställas. Arbetet sker i samråd med övriga branschföreträdare och med FMI. Håll utkik framöver efter mer information och se till att ha ditt mäklarsystem uppdaterat, så du inte missar kommande nyheter och ändringar.

Jonas Anderberg
Chefsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 9 april 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik