Nyhet Juridik 28 september 2017

Uppgift om boarea och biarea

FMI har tidigare varnat en fastighetsmäklare som i objektsbeskrivningen angett att ett fristående förråd ingick i biarean för bostaden. Kammarrätten i Stockholm har nu fastställt inspektionens beslut. Avgörandet ger uttryck för vikten av att uppgifter i objektsbeskrivningen redovisas på ett tydligt sätt.

I objektsbeskrivningen för en villafastighet uppgavs följande information under rubriken ”Interiör”: ”Boarea 110 m2 + biarea 93 m2 (taxeringsinformation)”. I biarean har ett fristående förråd om 9 kvm räknats in. Säljarna hade inför marknadsföringen låtit mäta upp bostaden och av mätbeviset – som köparna även fick ta del av – framgår att huvudbyggnaden har en boarea på 110 m2 och en biarea på 71 m2. Vidare anges att det finns ett uterum om 13 m2 samt ett fristående förråd om 9 m2.

Kammarrätten anser att det framstår som att förrådet tillhör huvudbyggnadens biarea såsom den aktuella objektsbeskrivningen är formulerad. Detta eftersom förrådet anges under rubriken ”Interiör”. Vidare avviker uppgiften i objektsbeskrivningen om biarean från taxeringsinformationen, som uppges vara källan till uppgiften. Kammarrätten konstaterar därefter att objektsbeskrivningen innehåller felaktig information om biarean.

Enligt kammarrättens bedömning är det inte fråga om ett rent förbiseende från mäklarens sida på vilket sätt uppgiften angetts. Vidare uttalar kammarrätten att uppgifter om area och biarea är väsentliga uppgifter för potentiella köpare och att mäklaren därför ska tilldelas en varning.

Kammarrätten fäste inte någon vikt vid att köparna hade fått del av mätbeviset där respektive byggnads biarea redovisades. Den lärdom man kan dra av avgörandet är att det är viktigt att uppgifter om boarea och biarea redovisas på ett tydligt sätt i objektsbeskrivningen och att en fristående byggnads boarea och biarea inte får anges på ett sådant sätt att arean kan uppfattas utgöra en del av huvudbyggnadens area. Domen ger även uttryck för att mäklaren närmast får ett strikt ansvar för riktigheten av uppgifter i objektsbeskrivningen. Om ärendet hade prövats i allmän domstol torde domstolen dock ha nöjt sig med att konstatera att köparna fått del av mätbeviset inför köpet och att uppgiften i objektsbeskrivningen därför spelat ut sin roll.

Magnus Sallnäs
Bitr. förbundsjurist

Skapad 28 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik