Nyhet Juridik 12 november 2015

Närståendeförbud vid skrivuppdrag?

FMI har nyligen prövat två fall där mäklare haft så kallade skrivuppdrag avseende objekt som sålts till köpare som var närstående mäklarna. FMI har genom att analogivis tillämpa 12 § FML om närståendeförmedling kommit fram till att bestämmelsen även omfattar skrivuppdrag.

12 § FML stadgar följande:

En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från

1. sin make eller sambo,
2. sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller nedstigande led,
3. någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led eller på sådant sätt att den ene är gift med den andres syskon eller
4. någon annan sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).

Om någon som är mäklaren närstående förvärvar en fastighet som mäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, ska mäklaren genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarinspektionen.


Närstående enligt 4 kap. 3 § konkurslagen är den eller de som mäklaren har någon form av ekonomisk gemenskap med, såsom när två eller flera mäklare tillsammans äger andelar i det mäklarföretag de är verksamma i. Dessa är då närstående till varandra. Även den som ur ett arbetsrättsligt perspektiv har ett bestämmande inflytande över mäklaren, och dennes närstående, är närstående mäklaren.  

Det första beslutet kom i maj förra året och gällde förmedling av en bostadsrätt. Mäklarens chef visade intresse för bostadsrätten varför mäklaren sade upp uppdraget. Det var maken till mäklarens chef som till slut köpte bostadsrätten och den tidigare uppdragsgivaren frågade mäklaren om hon kunde hjälpa till med upprättandet av köpehandlingar. Mäklaren åtog sig att upprätta köpehandlingarna och anmälde sedan till FMI att en närstående köpt en bostadsrätt som hon haft i uppdrag att förmedla.

Det andra beslutet kom för några veckor sedan och gällde även det en bostadsrätt. Mäklaren hade bokat tid med bostadsrättshavaren för att värdera bostadsrätten och diskutera ett eventuellt förmedlingsuppdrag. Mäklarens kollega, som också var delägare i fastighetsmäklarföretaget, letade efter en lägenhet i samma område, och följde med mäklaren för att titta på bostadsrätten. Kollegan blev intresserad av bostadsrätten och kom själv överens med ägaren om ett pris varefter mäklaren hjälpte till med att upprätta köpehandlingarna.

FMI meddelade de båda mäklarna varning och menade att de skäl som ligger till grund för förbudet mot närståendeförmedling gör sig gällande även i den situationen att mäklaren åtar sig ett skrivuppdrag. Man menar att en mäklare inte bör kunna kringgå förbudet genom att säga upp ett förmedlingsuppdrag och istället ingå ett skrivuppdrag eller, som i det andra fallet, att istället för att ingå ett förmedlingsuppdrag ingå ett skrivuppdrag från början. Detta då mäklaren inte uppfyller kravet på opartiskhet i en sådan situation.

Det första beslutet har överklagats och ligger för närvarande i Högsta Förvaltningsdomstolen för avgörande medan det andra beslutet kommer att överklagas till Förvaltningsrätten. Mäklarsamfundets jurister biträder de båda mäklarna och vidhåller sin tidigare hållning att det endast är förmedlingsuppdrag som omfattas av förbudet mot närståendeförmedling och att det således inte bör träffa skrivuppdrag. Det återstår att se hur Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att bedöma frågan.

Johanna Stampe 
Bitr. förbundsjurist

Skapad 12 november 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik