Nyhet Juridik 19 maj 2016

Varnad mäklare får prövning i kammarrätten

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen beviljat en mäklare prövningstillstånd i kammarrätten ang. ett mål där mäklaren fick en varning då hon åtagit sig ett skrivuppdrag där köparen var närstående till mäklaren.

Vi har i ett tidigare nyhetsbrev redogjort för ett ärende där en mäklare fick en varning av FMI efter att hon sagt upp ett förmedlingsuppdrag när en henne närstående person blev spekulant på fastigheten, och därefter genom ett s.k. skrivuppdrag av säljaren upprättat ett köpekontrakt med den närstående som köpare. Läs mer här: http://www.maklarsamfundet.se/narstaendeforbud-vid-skrivuppdrag

Förvaltningsrätten avslog mäklarens överklagande och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd och därefter upphävde kammarrättens beslut och meddelade prövningstillstånd för prövning i kammarrätten.

HFD anförde att FMI har ansett att vad mäklaren åtagit sig inte utgjort en förmedling i fastighetsmäklarlagens mening men väl ett s.k. skrivuppdrag. Frågan är enligt HFD vilken betydelse detta kan ha för FMI:s möjlighet att tillämpa fastighetsmäklarlagen och meddela disciplinära påföljder.

Det saknas vägledande avgöranden beträffande denna fråga och eftersom det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt beslutade HFD att meddela prövningstillstånd för prövning i kammarrätten.

Tills dess målet slutligt har avgjorts avråder vi från att ta skrivuppdrag för överlåtelse där någon närstående är part.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 19 maj 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik