Nyhet Juridik 27 juni 2013

Ny lag gällande inaktuella servitut och nyttjanderätter träder i kraft 1 juli

En inskrivning om nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968 kommer att rensas ur fastighetsregistret om inte en anmälan om förnyelse görs.

Anmälan måste göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018. Anmälan kan göras av rättighetsinnehavaren eller av någon annan vars rättighet berörs. Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort inskrivningar som inte förnyats eller sådana för vilken anmälan om förnyelse har avvisats.

De nya reglerna syftar till att motverka att fastighetsregistret belastas av missvisande och inaktuella inskrivningar.  Därigenom blir fastighetsregistret mer tillförlitligt och kostnaderna minskar när registret används, exempelvis vid fastighetsbildning.
Mäklarsamfundet var remissinstans och tillstyrkte den del av förslaget som nu träder i kraft.

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

Skapad 27 juni 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik