Nyhet Juridik 3 december 2012

Varning för felaktiga uppgifter i likvidavräkning undanröjd

Kammarrätten, mål nr 2523-11 (2011-12-19)

Av FMN utdelad varning för felaktiga uppgifter i likvidavräkning undanröjdes efter att Kammarrätten bedömt förseelsen som ringa. Även fråga om fördelning av boarea.

Efter prövning i FMN tilldelades mäklaren en varning för att han av misstag angett felaktiga delbelopp i två poster i likvidavräkningen. Mäklaren vitsordade felen i sig, men invände att felen var av ringa betydelse eftersom slutsumman i likvidavräkningen var korrekt. Nämnden delade inte mäklarens inställning och ansåg att felet motiverade en varning. Vid prövningen observerade FMN även att mäklaren uppgett boarean på ett sätt som FMN ansåg vara i strid med god fastighetsmäklarsed. Under rubriken ”boarea” i objektsbeskrivningen hade mäklaren uppgivit en total boarea om 262 kvm. Det framgick i den löpande texten att boarean var fördelad på två byggnader. FMN ansåg att uppdelningen inte framgick med önskad tydlighet. Enligt FMN var uppgiften om boarean missvisande, vilket motiverade en varning.
Fastighetsmäklaren överklagade FMNs beslut till Förvaltningsrätten som gjorde samma bedömning som FMN; varningen kom därför att kvarstå.

Mäklaren överklagade till Kammarrätten och invände att mot bakgrund att det inte föreligger något krav på upprättande av likvidavräkning måste handlandet anses vara ringa och därmed inte motivera en varning. Kammarrätten gjorde bedömningen att det i och för sig strider mot god fastighetsmäklarsed att införa felaktiga beloppsposter i likvidavräkningen, men att det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet måste anses vara en ringa förseelse och därmed inte motiverar en varning.

Angående boarean gjorde Kammarrätten bedömningen att det mot bakgrund till att fördelningen av boytan framgick i den löpande texten inte kunde anses vara vilseledande. Kammarrätten undanröjde därmed underinstansernas avgöranden och befriade mäklaren från påföljd avseende både likvidavräkningen och uppgifter om boarean.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik