Nyhet Juridik 3 december 2012

Första besluten enligt nya fastighetsmäklarlagen - självinträde

Den 1 juli 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden) har nu fattat de första besluten som bygger på tillämpning av den nya lagen. Av de fattade besluten är främst två av intresse, som båda rör frågan om s.k. självinträde.

I och med införande av 2011 års lag kom reglerna om självinträde att skärpas. Tidigare gällde att mäklaren inte fick köpa fastigheten som han/hon hade i uppdrag att förmedla. Problematiken kunde då lösas genom att uppdraget sades upp och säljaren gavs skäligt rådrum innan köpekontrakt kunde skrivas med mäklaren. Den nya lagens regler tillåter inte denna lösning. Nu anges i lagtexten att mäklaren får inte i anslutning till sitt förmedlingsuppdrag köpa en fastighet som han/hon haft i uppdrag att förmedla. Förbudet mot självinträde har därmed utvidgats till att omfatta även en längre tid efter att förmedlingsuppdraget har avslutats. Lagändringen syftar till att motverka situationen där mäklaren säger upp uppdraget enbart i syfte att kunna köpa fastigheten, vilket generellt kan innebära risk för illojalt agerande från mäklarens sida I lagförarbetena anges att skärpningen inte kommer att innebära någon större inskränkning i mäklarens möjligheter att köpa fastigheten, eftersom han/hon kan avstå från att åta sig förmedlingsuppdraget.

I de båda aktuella avgörandena har mäklarna varnats för att försökt kringgå förbudet mot självinträde genom att uppdragsavtalet sägs upp och mäklarna själva förvärvat fastigheterna som de haft i uppdrag att förmedla. Fastighetsmäklarinspektionen beslutade att tilldela mäklarna var sin varning, eftersom deras förvärv ansågs ha skett i anslutning till förmedlingsuppdragen. I de båda fallen hade mäklarna köpt fastigheterna efter fem respektive elva dagar från det att förmedlingsuppdragen avslutats.

Avgörandena innebär emellertid inte att en mäklare är helt förhindrad att köpa en fastighet som han/hon haft i uppdrag att förmedla. Om fastigheten först överlåts till annan, eller om det förflyter en längre tid efter att uppdraget avslutats kan mäklaren köpa fastigheten. Hur lång tid som behöver gå från det att uppdraget avslutats till dess att mäklaren kan köpa fastigheten utan att riskera en varning, är osäkert. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande visar att i vart fall elva dagar inte är tillräckligt lång tid.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik