Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 14 november 2019

Branschöverskridande samarbete kring avslutade anställningar

Det är inte ovanligt med frågor i samband med att en mäklare byter jobb och övergår till en anställning hos en annan arbetsgivare eller startar eget. Ofta är mäklaren och dennes tidigare arbetsgivare då oense om vad som gäller avseende kunduppgifter, pågående förmedlingsuppdrag och fördelning av provisioner med mera. Mäklarsamfundets styrelse har nu, tillsammans med sin motsvarighet i Fastighetsmäklarförbundet FMF, initierat ett branschöverskridande samarbete med syfte att ta fram och få acceptans för rutiner och riktlinjer för fastighetsmäklarbranschen avseende vad som ska gälla vid avslutade anställningar och därmed sammanhängande frågor.

-    Det finns en någorlunda klar bild av vad som gäller utifrån god fastighetsmäklarsed, men till det kommer även tillämplig arbetsrättslig lagstiftning och inte minst gällande anställningsavtal, vilket många gånger leder till oklarhet och osäkerhet kring hur man bör lösa situationen, säger förbundsjurist Niklas Rollgard som är Mäklarsamfundets representant i arbetet. 

Det finns ett antal regelverk att beakta och eftersom de inte alltid står i överensstämmelse med varandra är det inte konstigt att det kan uppstå problem i dessa situationer. Utöver frågor om kunduppgifter, pågående förmedlingsuppdrag och fördelning av provisioner blir frågan om det ekonomiska ansvaret för senare kostnader som uppkommer med koppling till ett förmedlingsuppdrag som genomfördes när mäklaren var anställd hos en tidigare arbetsgivare allt oftare föremål för diskussion. En mäklare kan efter prövning av FRN eller vid domstol åläggas att sätta ned sitt arvode, ett arvode som på sedvanligt sätt överlåtits till den tidigare arbetsgivaren mot att mäklaren erhållit överenskommen andel i provision eller lön.  Detta kan få till följd att mäklaren tvingas betala tillbaka mer pengar än vad man fått ut för den aktuella förmedlingen. Anlitas, som sig bör, ett ombud i anledning av tvisten, uppkommer även kostnader för detta som visserligen till stora delar täcks av mäklarens rättsskyddsförsäkring, men med en självrisk som mäklaren har att betala. Detsamma gäller om mäklaren får ett skadeståndskrav riktat mot sig, som då omfattas av mäklarens ansvarsförsäkring. Här kan otydligheten och bristen på reglering få negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsmäklare, vilket självklart också är problematiskt.  

-    Sammantaget tycker vi oss se ett behov och ett önskemål från branschen att försöka få till stånd en branschstandard avseende avslutade anställningar och byte av arbetsgivare. Vi har inledningsvis valt att fokusera på att försöka ensas kring en sådan standard, som vi hoppas även kan ge vägledning när angränsande frågor behöver lösas. Det skulle gagna kåren och hela branschen och inte minst även de många kunder som anlitar våra fastighetsmäklare för försäljning av sina bostäder, fortsätter Niklas Rollgard.

Vi känner till att det finns företag i vår bransch som sedan tidigare har jobbat målmedvetet med dessa frågor och redan idag har upparbetade rutiner och riktlinjer för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Det vore önskvärt att kunna få ta del av den erfarenhet och de goda exempel som finns. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med branschens aktörer, detta för att få ett så brett underlag och stöd som möjligt för att så småningom få branschen att sluta upp bakom slutprodukten.  

Har du som arbetsgivare eller anställd egna erfarenheter av dessa frågor som du skulle vilja dela med dig av eller har du synpunkter som du skulle vilja delge oss, är du välkommen att göra så genom att följa den här länken. Du som bidrar gör självfallet det under fullständig anonymitet. 

Skapad 14 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Juridik Branschen