Nyhet Juridik 3 december 2012

Beslut från ARN om mäklarens kontrollskyldighet

I ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en mäklare rekommenderats att betala 300 000 kr i skadestånd till köparen av ett bostadshus. Säljaren, tillika byggföretaget som uppfört huset med tillhörande garage, uppgav för mäklaren att huset hade en boarea om 245 kvm och garaget omfattade 48 kvm. Mäklaren vidarebefordrade uppgifterna till köparen.

Efter tillträdet gjorde köparen en uppmätning och det visade sig att bostadshusets boarea uppgick till 214 kvm och garagets till 41 kvm. Köparen gjorde en anmälan mot mäklaren till ARN och angav att mäklaren borde ha kontrollerat uppgifterna. Mäklaren invände att det inte föreligger någon skyldighet för mäklaren att direkt kontrollera ytorna för objekt som förmedlas. Vid förmedling av fastigheter ska dock mäklaren stämma av de uppgivna måtten mot uppgifterna i fastighetsregistret. Vid tidpunkten för förmedling fanns ingen uppgift om taxerad area i fastighetsregistret.

ARN konstaterade inledningsvis att mäklaren inte har någon undersökningsplikt av de objekt som förmedlas och normalt kan lita på de uppgifter som lämnats från säljaren. Gällande bostadsyta menade ARN dock att mäklaren har en skyldighet att kontrollera den uppgift som lämnats av säljaren. När det inte fanns någon angiven bostadsyta i fastighetsregistret ansåg ARN att mäklaren skulle ha inhämtat ritningar och bygglovshandlingar för att kontrollera överensstämmelsen med säljarens uppgift. Med motiveringen att det är av stor betydelse att boarenan återges korrekt ansåg ARN att mäklaren brustit i sina skyldigheter och rekommenderade mäklaren att betala 300 000 kr i skadestånd till köparen.

Gällande rätt om mäklarens skyldighet att undersöka mottagna areauppgifter
Mäklaren har i princip ingen egen undersökningsplikt. Däremot finns en skyldighet att skriftligen informera köparen om dennes undersökningsplikt och att verka för att köparen undersöker fastigheten. Mäklaren är också skyldig att uppmana säljaren att lämna sådana upplysningar om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen. För övriga uppgifter som mäklaren tillhandahåller köparen, exempelvis uppgift om boarean, gäller att mäklaren normalt har rätt att vidarebefordra de uppgifter som han får från säljaren. Mäklaren får dock inte vidarebefordra säljarens uppgifter, om han vet eller misstänker att säljarens uppgifter kan vara felaktiga. Mäklaren skyldig att antingen ta reda på fakta eller informera köparen om att uppgiften kan vara felaktig. Köparen får på så vis möjlighet att närmare undersöka hur det förhåller sig med uppgiftens riktigt. I beslutet tycks ARN utvidga mäklarens kontrollskyldighet avseende uppgifter om boarea. Det är osäkert hur ARNs bedömning skulle stå sig vid en prövning i tingsrätt.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik