Nyhet Juridik 3 december 2012

Utredning om ändrade regler för tomträtter och arrenden

Regeringen tillsatte i juni 2011 en utredning med uppdrag att utreda vissa tomträtts- och arrendefrågor. Utredningen har nu presenterat ett delbetänkande ”Tomträtt och friköp” (SOU 2012:71).

Utredningen kan hämtas som pdf på www.regeringen.se.

Utredningen anser att de nuvarande reglerna om tomträttsavgäld är för otydliga. Framförallt har utredningen fäst vikt vid problemen som drabbar tomträttsinnehavaren genom att avgälden höjs språngvis.

Utredningen förslag innebär enklare och mer förutsägbara regler för hur avgälden ska bestämmas. Förslaget innebär bland annat att avgälden ska bestämmas som en ränta på hela, eller del av, den upplåtna fastighetens markvärde. Med jämna intervaller ska det markvärde som ligger till grund för avgälden justeras. Däremellan ska årliga justeringar av avgälden göras utifrån förändringen av konsumentprisindex. På så sätt anpassas avgälden löpande till förändringar i markvärdet och kraftiga höjningar ska kunna undvikas.

Utredningen har även övervägt om det bör införas en rätt för tomträttshavare att kunna friköpa fastigheterna. Utredningen anser att en sådan friköpsrätt skulle inskränka det kommunala självstyret, vilket bör undvikas.

Utredningen har även presenterat ett konkret lagförslag. Ändringarna föreslås införas 1 juli 2014. Mäklarsamfundet följer utredningen och återkommer med uppföljning samt rapportering av nästa delbetänkande.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik