Nyhet Juridik 16 maj 2013

Bygglov avslås

Tillbyggt vindsutrymme var en våning – ansökan om bygglov avslås i Mark- och Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt.

Paret ansökte om bygglov för envåningshus med garage på sin fastighet, vilket beviljades av byggnadsnämnden i Göteborg. Grannarna överklagade bygglovet och anförde att byggnadshöjden överskred tillåten höjd enligt planbestämmelserna samt att byggnaden hade två våningar.

Enligt planbestämmelserna för den aktuella fastigheten får en byggnad bara ha en våning och byggnadshöjden får inte överskrida 4,5 meter. Mark- och Miljööverdomstolen konstaterade, precis som underinstansen, att byggnadshöjden var 4 meter och därmed inte stred mot planbestämmelserna i den delen. Däremot utgjorde vindsutrymmet en våning i enlighet med PBL 1:4 då den avgränsades åt sidorna av ytterväggar, uppåt av ett tak och nedåt av ett golv. Byggnaden hade därmed två våningar och avvikelsen från planbestämmelserna i denna del ansågs inte vara sådan som kan godtas och bygglovsansökan avslogs.

Skapad 16 maj 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik