Nytt förslag till bostadsbeskattning
Nyhet Bransch 15 oktober 2020

Nytt förslag till bostadsbeskattning

På senare tid har svensk bostadsbeskattning diskuterats flitigt. Det har bland annat höjts röster om fastighetsskattens återinförande. Nu kommer nationalekonomen Peter Englund med ett förslag till ny bostadsbeskattning. Både småhus och bostadsrätter ska beskattas på samma sätt som ett investeringssparkonto (ISK) och ”övernormala” vinster fortsatt beskattas som kapital. Det är några av idéerna som Englund för fram.

Peter Englund, professor i nationalekonomi, menar att hans förslag innebär att bostadsbeskattningen blir neutral i meningen att ingen grupp, region eller upplåtelseform missgynnas. Neutraliteten bör också gälla mellan lågt och högt värderade bostäder samt mellan bostäder och annat kapital. 

I en kommentar till rapporten, som publicerats på SNS hemsida, säger Englund:

”Dagens bostadsbeskattning har stora brister. Dyra bostäder beskattas exempelvis mindre i förhållande till sitt värde jämfört med billiga bostäder. Och samma sak gäller för bostadsrätter i förhållande till småhus och hyresrätter. Mellan småhus och hyresrätt råder däremot hygglig neutralitet, men endast så länge som ränteläget är lågt.”

Englund föreslår följande reformer: 

  • Fastighetsavgiften avskaffas för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.
  • En schablonintäkt från småhus och bostadsrätter beskattas som inkomst av kapital. Intäkten beräknas som en ränta multiplicerad med ett glidande medelvärde av tidigare års taxeringsvärden. Räntan följer bolåneräntan mätt med statslåneräntan och ett påslag på exempelvis 2 procent.
  • Kapitalvinsten vid försäljning beräknas som skillnaden mellan realiserad vinst och antagen normal värdestegring, exempelvis 2 procent per år, med full avdragsrätt för underskott. Vid arvskifte betalar dödsboet skatt på skillnaden i taxeringsvärde räknad från inköpsdatum.
  • Stämpelskatten avskaffas och ersätts av en avgift för att täcka administrationskostnader.
  • Avdragsrätten för ränteutgifter och underskott av kapital bibehålls.

Några av de större nyheterna i förslaget är alltså en fastighetsskatt som följer ränteläget och motsvarande beskattning för bostadsrätter. Det senare skulle möjliggöras genom att sätta taxeringsvärden på bostadsrätter, vilket i sin tur skulle förutsätta någon slags centralt register över bostadsrätter. Allt annat lika skulle det innebära att bostadsrättsinnehavare skulle få betala mer än idag. För småhus skulle skillnaden bli störst för de med högt värderade villor. Här kanske man ska komma ihåg att många alldeles vanliga löntagare och inte minst pensionärer med relativt låga inkomster idag bor i högt värderade hus. För dessa grupper skulle skillnaden bli stor. Ett småhus värderat till cirka 5 miljoner kronor skulle, om förslaget blir verklighet, betala nästan 30 000 kr per år i skatt. 

Den nyfikne hittar hela rapporten här 
 

Skapad 15 oktober 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Flyttskatter Bostadspolitik Ekonomi