Rapport Veidekke
Nyhet Bransch 7 mars 2019

Borgerlig bostadspolitik – finns den?

Linda Jonsson, moderat bostadspolitisk debattör och analytiker på Veidekke konstaterar i en ny rapport att det saknas en gemensam borgerlig vision inom bostadspolitiken. Många decennier har ägnats åt att reagera på och förhålla sig till socialdemokratisk bostadspolitik istället för att utveckla en egen, sammanhängande vision och idé om bostadspolitiken. Som en hjälp på vägen erbjuder Linda några utgångspunkter för en liberal bostadspolitik.

Vad är socialdemokratisk bostadspolitik? Det tycker nog många är lätt att svara på. Associationerna går till en aktiv stat, hyrt boende, miljonprogram, byggsubventioner och bostadsbidrag. Vad är en liberal eller borgerlig bostadspolitik? Inte lika enkelt att besvara.. Någon skulle säkert säga marknadshyror, men det räcker inte med en positiv syn på marknadshyror för att skapa en vision eller inspirerande bild av framtiden. Med sin rapport bidrar Veidekkes Linda Jonsson med intressant tankegods för en liberal idéutveckling på det bostadspolitiska området. 

Jonsson konstaterar att borgerlig bostadspolitik aldrig riktigt varit proaktiv. Istället för att utveckla egna lösningar och leverera en egen vision har man reagerat på socialdemokratiskt problemformuleringsinitiativ och politik. Hon konstaterar att det liberala är svårfångat och spännvidden är bred, från de mest extrema libertarianer som ser all form av statlig inblandning som ett rött skynke till socialliberaler som vill se en aktiv politik och stat för att stötta samhällets mest utsatta. 

En liberal bostadspolitik, menar Jonsson, bör ha som utgångspunkt att låta marknaden vara fri, att underlätta för så många som möjligt att bli självförsörjande men också att komplettera med en behovsprövad politik som säkrar boendesituationen för alla samtidigt som den förebygger tröskeleffekter. Det krävs både aktiv socialpolitik och arbetsmarknadspolitik som stöd för grupper som inte är självförsörjande, tillfälligt eller permanent.  En liberal bostadspolitik kräver alltså enligt Linda Jonssons syn en synnerligen aktiv stat. Vi talar därför närmast om en socialliberal bostadspolitisk idé, men med individen och ägandet i centrum. 

Jonsson vill stimulera tanken och idéutvecklingen. Inte leverera färdiga förslag. Men generöst nog pekar hon på områden och frågor som politikutvecklingsarbetet på den blåa delen av den politiska skalan behöver hantera. Det handlar om att förändra fastighetsskatten, att ha en tydlig strategi för införandet av marknadshyror i hela beståndet, genomgripande regelförenklingar och ett ifrågasättande av kreditrestriktionerna. 

Linda Jonssons rapport är ett lika välbehövligt som utmärkt bidrag till en borgerlig idédebatt på bostadsområdet som allt för länge varit syrefattig. Hela rapporten kan hämtas här.
 

Skapad 7 mars 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadspolitik