Produktivitetskommissionen
Nyhet Press/Opinion 16 maj 2024

Bostadsfrågorna i fokus för Produktivitetskommissionen

I slutet av april lämnade Produktivitetskommissionen sitt delbetänkande. Bland förslagen för hur produktiviteten i svensk ekonomi ska stärkas hamnar frågorna om bostäder och byggande högt upp på agendan.

För ett år sedan tillsattes en kommission av regeringen för att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och lämna förslag på hur produktiviteten kan höjas i den offentliga sektorn och näringslivet. Uppdraget delredovisades i slutet av april och ska slutredovisas i oktober 2025. 

Produktivitet är viktigt för den ekonomiska utvecklingen och Sveriges utveckling har varit svag under flera år. Produktivitetskommissionen har därför fått i uppdrag att komma med förslag på hur produktiviteten kan stärkas i privat och offentlig sektor.  

Ett av områdena som behandlas i delbetänkandet är bostäder och byggande. Bedömningen är att det finns flera orsaker till det begränsade bostadsutbudet och att undanröjda hinder kan öka bostadsbyggandet. Produktivitetskommissionen föreslår en översyn av bostadspolitiken, förenklade regelverk, kortare processer, översyn av planmonopolet, fri hyressättning i nyproduktion och förändringar i strandskyddet.  

Även på skatteområdet berörs bostadsfrågorna. Produktivitetskommissionen menar att effektiviteten i skatterna behöver öka genom att inkomstskatterna blir lägre och att en ny beskattning av fastigheter fasas in istället.  

Det är positivt att bostadspolitiken får stort utrymme i Produktivitetskommissionens delbetänkande. Människors behov av att kunna flytta dit jobben finns är en fråga som Mäklarsamfundet uppmärksammat i flera rapporter, bland annat i en av våra senaste rapporter som handlar om inflyttarutmaningen i norra Norrland 

Läs mer om Produktivitetskommissionens delbetänkande här 

Skapad 16 maj 2024
Uppdaterad 16 maj 2024
Bostadspolitik Nyproduktion